Undersökning av incitament för införande av LOD på hyresfastigheter

Av Sara Olsson I samhället är klimatförändringarna just nu ett stort ämne, och något som även kommer att generera en ökad mängd nederbörd, oftare än idag över Malmö. Fler aktörer kommer därför att behöva engageras för att kunna skydda våra städer från översvämningar. Efter det kraftiga skyfallet i Malmö 2014 fick frågan om att skyfallssäkra […]

Karakterisering av tillskottsvatten i Göteborg

av Britt-Marie Wilén, Ann Mattsson, Abdulkarim Khalili För dagvatten finns mycket av de offentligt tillgängliga provtagningsresultaten samlade i databasen Stormtac (www.stormtac.com). Data är där uppdelat efter markanvändning vilket ger en god bild av hur stora variationerna av tex. fosforhalten är mellan olika provtagningar och olika marktyper. För trafikerade vägar kan fosforhalten i dagvattnet vara i […]

Ultrafilter och granulerat aktivt kol för avskiljning av mikroföroreningar

Ellen Edefell, Lunds Tekniska Högskola, och Regine Ullman och Elina Bengtsson från Kalmar Vatten AB har skrivit en rapport om hur Kalmar avloppsreningsverk effektivt kunde minska utsläppen av mikroföroreningar genom att behandla renat avloppsvatten med ultrafilter och efterföljande filter med granulerat aktivt kol (GAK). Resultaten efter ett års drift i en pilotanläggning visar på tillförlitliga […]

Aktivt kol från slam i stället för slamförbränning

I rapporten Sewage sludge-based activated carbon, skriven av Alexander Betsholtz m.fl., sammanställs labförsök gjorda inom området. Produktion av aktivt kol från slam är en alternativ metod till slamförbränning som i tillägg till värmeproduktion kan generera en potentiellt sett värdefull slutprodukt, till exempel i form av aktivt kol. I denna rapport undersöks produktionen av slambaserat aktivt kol […]

Reningsprocesser för läkemedelsrester i avloppsvatten

Projektet Reduktion av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten (RESVAV) startades sommaren 2014 och avslutades vid årsskiftet 2017/2018 och utgör en del av den regeringssatsning på avancerad rening av avloppsvatten som finansierats genom Havs- och vattenmyndigheten. Projektets mål har varit utveckling av reningsprocesser avsedda för reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar. I praktiken har det inneburit både […]

Läkemedelsbelastningen till svenska avloppsreningsverk

  Läkemedelshalter in till avloppsreningsverk från några svenska studier har sammanställts och relaterats till ansluten befolkning och en specifik belastning till reningsverken i milligram per person och dygn har beräknats. Beräkningen kunde endast göras för anläggningar där man förutom analyserade halter av läkemedel även visste flödet och ansluten befolkning. De reningsverk som ingår i studien är avloppsreningsverk som ingår […]

1D/2D modeling of the open stormwater system of Augustenborg using MIKE FLOOD by DHI

Beatrice Nordlöf (2016) Precipitation extremes are predicted to increase in magnitude and frequency due to the impact of climate change. This poses a challenge to the urban drainage systems, as they will have to be able to cope with increased stormwater volumes in the future. (Zhou, 2014). This project focus on the area of Augustenborg […]

Termisk förgasning av slam – en utvärdering av existerande teknik

I avloppsslam återstår både energi och näringsämnen efter rötning. Här finns också läkemedelsrester, mikroplaster och andra organiska ämnen som kan ställa till problem vid användning av slam inom jordbruket. Förbränning har under många år varit den förhärskande termiska processen internationellt sett för att lösa detta problem. I allt fler europeiska länder bränns i stort sett […]

Microplastics

Report from an IWA Sweden conference and workshop in Malmö, November 8-9, 2017. Författare Susanne Tumlin från Gryaab och moderator under de två dagarna. I rapporten sammanfattas konferensen och den workshop som hölls dag två. Konferensen anordnades av Sweden Water Research, IWA Sverige, Havs- och vattenmyndigheten och Svenskt Vatten. In recent years, microplastics in the environment […]

Reseberättelse från studieresa i Tyskland till reningsverk med termisk slamförgasning

Tobias Hey, Thomas Koch, Jes la Cour Jansen (2017). De två första fullskaleanläggningarna i kommersiell drift för förgasning av slam från avloppsreningsverk finns i Tyskland. Genom att ta del av erfarenheter från dessa kan värdefulla kunskaper överföras till Sverige och Danmark. Studieresan utgör en beskrivning av dessa två anläggningar, vilka är de enda i världen […]

Rejektvattenbehandling – en kunskapssammanställning

Fredrik Stenström, Jes la Cour Jansen, Anneli Andersson Chan, Magnus Eliasson, Ylva Eriksson, Anne-Kari Marsteng, Robert Sehlén, Gunnar Thelin (2017) Strängare reningskrav är att vänta för flera avloppsreningsverk i Sverige, bland annat när det gäller kväve. Dagens kväverening av avloppsvatten sker i huvudsak i reningsverkens huvudström. Den kan kompletteras med separat behandling av det kväverika […]

Källsorterande system för spillvatten och matavfall – Erfarenheter, genomförande, ekonomi och samhällsnytta

Erik Kärrman, Hamse Kjerstadius, Åsa Davidsson, Marinette Hagman, Sofia Dahl (2017) Att införa källsorterande system för spillvatten eller matavfall kan vara ett sätt att klara framtida skarpare krav på utsläpp till vatten samt kretslopp av växtnäringsämnen. Med källsorterande system menas i den här rapporten system där källsorterat klosettvatten eller matavfall hanteras separat utan sammanblandning med […]

The impact of infiltration and inflow on wastewater treatment plants: A case study in Sweden

Gerly Hey, Karin Jönsson, Ann Mattsson, 2016. Literature regarding the concept of infiltration and inflow to sewer systems with special focus on how it affects the wastewater treatment and wastewater treatment plants were searched through online journals and databases, reports and interviews. The goal was to gain understanding of how the issue is handled in […]

Can source separation increase sustainability of sanitation management?

Hamse Kjerstadius, Anna Bernstad Saraiva, Johanna Spångberg, 2016.               The Swedish environmental protection agency (SEPA) has been working on more stringent laws in regards to handling of wastewater sludge since the 1990’s. The most recent proposal includes goals for nutrient recovery, of phosphorus and nitrogen, from wastewater. Similarly the Swedish Generation goals […]

Rening från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar – En kunskapssammanställning

Michael Cimbritz, Susanne Tumlin, Marinette Hagman, Ivelina Dimitrova, Gerly Hey, Maria Mases, Niclas Åstrand, Jes la Cour Jansen, 2016. Sammanfattning Rapporten presenterar processlösningar och erfarenheter från olika fullskaleanläggningar för avancerad rening från läkemedelsrester och andra organiska mikroföroreningar. Sammanställningen har gjorts av en projektgrupp med deltagare från Lunds universitet, Gryaab, Sweden Water Research, VA SYD och Sweco. […]

Ozonering för nedbrytning av organiska mikroföroreningar – Pilottester i södra Sverige

Maja Ekblad, Michael Cimbritz, Filip Nilsson, Gustaf Ernst, Haitham El-taliawy, Susanne Tumlin, Kai Bester, Marinette Hagman, Ann Mattsson, Lena Blom, Liselotte Stålhandske, Jes la Cour Jansen, 2015. Sammanfattning Under senare år har läkemedelsrester i avloppsvatten uppmärksammats allt mer, även om inga läkemedel ingår bland de prioriterade substanser som tagits upp på Ramdirektivets lista. Ett antal […]

Stormwater management in Malmö (Sweden) and Copenhagen (Denmark)

Salar Haghighatafshar, 2014. In the light of IPCC reports as well as intensive research projects it is now clearer than ever that climate change initiated from global warming has already affected the life on earth and is expected to lead to more severe consequences in the future. Therefore it is necessary to take action plans […]

Utökad biologisk nedbrytning med rörliga bärare av läkemedel och ett urval av ramdirektivets prioriterade ämnen

Per Falås, Maritha Hörsing, Eva Eriksson, Anna Ledin, Mikael E. Olsson, Jes la Cour Jansen, 2015. SAMMANFATTNING I ramdirektivet för vatten finns en lista med prioriterade ämnen som ska fasas ut eller minskas innan de når vattenmiljön. Vilka ämnen på listan kan avloppsreningsverken ta hand om och vilka bör hanteras genom till exempel uppströmsarbete? Avancerade metoder […]

Reduktion av läkemedel i svenska avloppsreningsverk – kunskapssammanställning

Maritha Hörsing, Cajsa Wahlberg, Per Falås, Gerly Hey, Anna Ledin, Jes la Cour Jansen, 2014. SAMMANFATTNING Observationer av läkemedelsubstanser i vattendrag har under de senaste åren lett till ökad oro. Feminisering av fisk och andra oönskade effekter till följd av utsläpp av läkemedel främst från avloppsreningsverk har medfört en efterfrågan av mer grundläggande forskning om […]

Carbon footprint calculation tool for WWTPs – now available in english!

Download and use the calculation tool via this link:  Carbon Footprint Calculation Tool for Wastewater Treatment Plants Wastewater treatment is highlighted in the United Nations’ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) guidelines for national greenhouse gas inventories due to its emissions of methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) and because of its high energy- and chemical use. A first […]

Mekanisk förbehandling av musslor och utvärdering av biogaspotential

Hamse Kjerstadius, Åsa Davidsson, Jes la Cour Jansen, 2013. SAMMANFATTNING Studien ämnade till att utvärdera separation av organiskt material, metanpotential och näringsämnen hos musslor från Öresund då dessa förbehandlats mekaniskt i tryckpress. Mekanisk förbehandling av musslor med tryckpress gav god separation av en flytande fraktion av vätska (utan synliga skaldelar) och en fast fraktion med […]

Organiska miljögifter i sockerbetor och blast odlade på mark gödslad med kommunalt avloppsslam

Maritha Hörsing, Eva Eriksson, Charlott Gissén, Jes la Cour Jansen, Anna Ledin, 2014. SAMMANFATTNING Syftet med detta projekt har varit att göra en inledande bedömning av om tillförsel av näringsämnen i form av rötat (anaerobt mesofilt rötat) avloppsslam från kommunala reningsverk innebär förhöjda halter av organiska miljögifter i jord och gröda. Projektet utnyttjade de långlivade fältförsök som sedan 1980-talet […]

Klimatpåverkan från avloppsreningsverk

Susanne Tumlin, David Gustavsson, Anna Bernstad Saraiva Schott, 2014. SAMMANFATTNING Avloppsvattenrening kan enligt FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) utgöra en signifikant källa för utsläpp av metan (CH4) och lustgas (N2O), samt indirekta växthusgasutsläpp genom en hög energi- och kemikalieanvändning. Ett första steg för att minska klimatpåverkan från avloppsreningsverk är att öka kunskaperna kring hur stor klimatpåverkan enskilda […]

Avgasning av slam för ökad reningskapacitet och förbättrade slamegenskaper

Marinette Hagman, Salar Haghighatafshar, Andreas Thunberg, Jonas Grundestam, Annika Nyberg, Mats Jonasson, Maria Mases, Britt-Marie Wilén, Jes la Cour Jansen, 2013. SAMMANFATTNING Avgasning av aktivt slam med vakuum presenterades år 2005 som en metod för förbättring av sedimenteringsegenskaperna på anläggningar med kväverening. Kvävgas i aktivt slam brukar vara mättad på grund av luftning (varav ca 80 % av luften är N2), samt på […]

Hållbara system för biogas från avlopp och matavfall i H+ området

Hamse Kjerstadius, Åsa Davidsson och Jes la Cour Jansen, 2013. SAMMANFATTNING Denna studie utfördes av Hamse Kjerstadius, Åsa Davidsson och Jes la Cour Jansen på VA-teknik vid Institutionen för Kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola som en delutredning inom fas 2 i EVAA-projektet. Studien ämnade till att utvärdera fem tänkbara system för insamling, transport och anaerob […]

Evaluation of pretreatment methods for increased biogas production from macro algae

Huili Li, Hamse Kjerstadius, Ellinor Tjernström, Åsa Davidsson, 2013. SAMMANFATTNING Övergödningen av Östersjön orsakar ökad produktion av snabbväxande tång vilket ger direkta och indirekta negativa effekter på det marina ekosystemet. Två exempel är att habitat med bottenväxande tång trängs undan och att friflytande snabbväxande tång ansamlas i stora sjok som sjunker till botten där syrekonsumtionen under nedbrytning skapar syrefria […]

Augustenborgsprojektet 2.0

Anna Bernstad Saraiva Schott, Stig Edner, Mimmi Bissmont, Åse Dannestam, 2013. SAMMANFATTNING Inom ramen för Interregprojektet Waste‐to‐Resources har VA SYD och SYSAV i samarbete med MKB fastigheter under perioden 2010‐2013 bedrivit en rad aktiviteter med syfte att öka hushålls utsortering av matavfall. Insatserna har varit koncentrerade till bostadsområdet Augustenborg i Malmö som ägs och förvaltas av MKB fastigheter. Området har haft […]

Resursbesparande avloppsvattenhantering vid små och medelstora reningsverk

Petter Olsson, Jes la Cour Jansen, 2012. SAMMANFATTNING Reningsverket i Knislinge som sköts av Östra Göinge kommun är i stort behov av renovering och nybyggnationer då det är i mycket slitet skick. Då en eventuell nybyggnation enligt gammal praxis skulle bli mycket dyr, beslutades det istället att kolla upp andra möjliga lösningar. En möjlig del […]

Hållbara system för biogas från avlopp och matavfall

Hamse Kjerstadius, Åsa Davidsson, Jes la Cour Jansen, 2012. SAMMANFATTNING Studien ämnade till att utvärdera fem tänkbara system för insamling, transport och anaerob behandling av svartvatten och matavfall i avseende på biogasproduktion och återföringspotential av näringsämnen. Studien genomfördes genom insamlande av data och erfarenheter ifrån litteraturstudier, fallstudier samt labbförsök. Erhållen information användes för att bedöma mängd och innehåll i substraten samt […]

Rötning av avloppsslam vid 35, 55 och 60 °C

Hamse Kjerstadius, Jes la Cour Jansen, Liselotte Stålhandske, Eva Eriksson, Mikael Olsson, Åsa Davidsson, 2012. SAMMANFATTNING Förordningar och direktiv i Sverige och EU rörande användning av slam på åkermark är under revision och striktare reglering kan väntas i framtiden. Inom både EU och Sverige föreslås att slam bör hygieniseras i avseende på innehåll av patogener och gränsvärden för indikatororganismer föreslås i arbetsdokumentet kring […]

Förstudie av olika system för matavfallsutsortering med avfallskvarnar

Åsa DAvidsson, Anna Bernstad, Frida Pettersson, 2011. SAMMANFATTNING De i projektet uppmätta halterna av tungmetaller ligger väl under Naturvårdsverkets gränsvärden för spridning av slam på åkermark. Men gällande gränsvärden för certifiering av biogödsel (SPCR) och REVAQ-slam överskrids i vissa fall i relation till materialets kadmium/fosfor-kvot. Tungmetallhalterna är lägre i prover från restaurangavfall, men på grund […]

Insamling av matavfall från flerfamiljshus – erfarenheter från Lund

Anna Bernstad, 2010. SAMMANFATTNING Under perioden 2007-2009 genomfördes ett försök med utsortering av matavfall från flerbostadshushåll i Lund. Försöket involverade totalt 500 hushåll i olika boendeformer (bostadsrättsföreningar, hyreslägenheter och studentboenden). Försöket har visat att hushållen i genomsnitt sorterar ut 0,9 kg matavfall/vecka. Detta motsvarar knappt 50 kg per hushåll och år eller omkring 30 kg/person och år. Den […]

Biologisk fosforavskiljning i Sverige – Erfarenhetsutbyte och slamavvattning

Jes la Cour Jansen, Eva Tykesson, Karin Jönsson, Lars-Erik Jönsson, 2009. SAMMANFATTNING Tredje fasen av ett projekt för uppstart och drift av avloppsreningsverk med biologisk fosforavskiljning har avslutats. Projektet omfattade tre delprojekt: Bio-P-nätverket mellan svenska kommuner har etablerat en hemsida med stöd från Svenskt Vatten. Hemsiden är en kontaktpunkt för svenska kommuner som tänker jobba med bio-P […]

Biologisk fosforavskiljning i Sverige – Uppstart och drift

Jes la Cour Jansen, Erik Särner, Eva Tykesson, Karin Jönsson, Lars-Erik Jönsson, 2009. SAMMANFATTNING Den andra fasen av ett projekt om uppstart och drift av avloppsreningsverk med biologisk fosforavskiljning innefattar en undersökning kring metoder för uppstart och drift av bio-P-anläggningar i kombination med kemisk fällning samt en utvärdering av intern produktion av VFA för bio-P-drift genom hydrolys av bioslam. […]