Karakterisering av tillskottsvatten i Göteborg

av Britt-Marie Wilén, Ann Mattsson, Abdulkarim Khalili

För dagvatten finns mycket av de offentligt tillgängliga provtagningsresultaten samlade i databasen Stormtac (www.stormtac.com). Data är där uppdelat efter markanvändning vilket ger en god bild av hur stora variationerna av tex. fosforhalten är mellan olika provtagningar och olika marktyper. För trafikerade vägar kan fosforhalten i dagvattnet vara i nivå med det renade avloppsvattnet (0,2-0,6 mg P/l) medan halterna i avrinningen från skogsområden, parker, bostadsområden kan variera från under 0,1 mg P/l till nivån för det renade avloppsvattnet. Det kan ibland vara svårt att avgöra vilket värde som är typiskt för det vatten som skulle avledas lokalt vid en tillskottsvattenåtgärd eftersom den omfattar vatten från olika ytor och kommer att omfatta vatten både från början av ett intensivt regn och från slutet av regnet, när alla ytor redan är väl avsköljda. Även indirekta metoder, som att analysera och jämföra massflödena av olika ämnen i avloppsvatten vid olika grad av utspädning är osäkra eftersom det i dynamiska förlopp är svårt att skilja ut tillförseln från tillskottsvattnet från andra mekanismer i avloppssystemet. Inom VA-teknik Södras fokusgrupp, Klimat, Samhälle, Vatten, diskuterades problemet under planeringsdagarna 2016 och medel avsattes för att göra en samlad provtagning av ett urval av de vatten som på olika sätt kan hamna i spillvattenförande ledningar och bilda tillskottsvatten.

Målet med det här projektet var att kartlägga sammansättningen på olika typer av vatten i staden som kan bidra till tillskottsvattenmängden

Läs hela rapporten via den här länken.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.