UTBILDNING

Ett särskilt expertområde för utbildning har skapats inom VA-teknik Södra för att bevaka alla former av utbildning inom klustret samt vara en nod för samverkan inom utbildning med övriga externa parter, t ex de tre andra klustren och den nationella Vattenforskarskolan. 

Undervisning i VA-teknik finns både på grundläggande och avancerad universitetsnivå både på Chalmers och på LTH. För att ytterligare stärka arbetet med undervisning inom VA-teknik Södra har ett speciellt expertområde med inriktning på undervisning. Gruppen samlar utbildningsintresserade från universitet, VAverksamheter och företag, och kommer att kunna användas som rådgivande grupp i utbildningsfrågor och kursutveckling. Gruppen kommer att hantera utbildningsfrågor kring examensarbeten och kurser som ges på universiteten, kring Vattenforskarskolan och kring Processbänken samt andra typer av utbildningar som kan vara aktuella, t ex fortbildning för branschen. Karin Jönsson (LTH) kommer att vara ledare för gruppen. 

VA-teknik Södra stärker utbildningen på universiteten genom att VA-organisationerna välkomnar studenter på studiebesök, bidrar med uppskattade gästföreläsningar, erbjuder praktikplatser och deltar i examensarbeten med såväl fysiska resurser och mätobjekt som handledning. Samtidigt ger detta VA-branschen möjlighet att visa upp sig som en attraktiv framtida arbetsgivare för studenterna. 

Seroius gaming 

Lärare vid VA-teknik på LTH har samarbetat med spelutvecklare, företag och VAorganisationer inom Future City Flow-projektet för att ta fram ett datorspel, FCF – The Game, som simulerar tillskotts- och bräddvattenflöden i en stad och detta spel används i en kurs på LTH fr o m hösten 2021. En pedagogisk utvärdering av lärandet med hjälp av denna metod, s k serious gaming, har gjorts och den visade både att studenterna uppskattade den nya metodiken och att de fick fördjupade kunskaper genom att använda spelet. Spelet används/ kommer att användas även i andra kurser och som en enkel och attraktiv introduktion till den fullskaliga FCF-modellen.  

Processbänken 

Den särskilda satsningen Processbänken är en kurs för ingenjörer som arbetar med drift och optimering på avloppsreningsverk. I kursen varvas teori och diskussion med räkneövningar baserade på data från det egna avloppsreningsverket. Syftet med kursen är att ge en ökad förståelse för olika typer av anläggningar och deras förbättringspotential. Ingående beräkningar kring processer i aktivt slam och biofilm samt kemisk rening och separation görs. Resultaten kommer att analyseras tillsammans med kollegor och en expertpanel bestående av VA-tekniker med lång praktisk erfarenhet samt forskare på universiteten. Processbänken ger rika möjligheter för deltagarna att nätverka med både äldre och yngre medarbetare från VA-sektorn. Erfarenheter från Processbänken bidrar till kursutveckling på universiteten där data från olika reningsverk kan användas vid olika konstruktionsövningar för att på så sätt öka inslaget av öppna och verklighetsnära problem att lösa. En första kursomgång genomfördes 2023. 

Vattenforskarskolan 

Den nationella Vattenforskarskolan initierades 2016 av de fyra klustren tillsammans med Sweden Water Research och idag har den ett åttiotal medlemmar plus ett antal alumner (personer som doktorerat och därmed lämnat forskarskolan). Ett stort antal kurser har tagits fram och eftersom dessa är öppna inte bara för doktorander utan för alla Svenskt Vattens medlemmar kommer de hela VA-sektorn till godo. Kurserna spänner över hela det VA-tekniska området med allmänna kurser om dricksvatten, dagvatten och avloppsvatten men också generella färdigheter som t ex provtagnings- eller LCA-metodik kan tränas. Det finns även specialiserade kurser i t ex membranteknik eller automation. Hittills har ett 20-tal nyutvecklade kurser givits varav VA-teknik Södra ansvarat för ca en fjärdedel och fler kurser är planerade. Även ett mentorsprogram där doktorander kan få inspiration och vägledning i sin framtida karriär drivs i Vattenforskarskolans regi. Mer information hittar du på Vattenforskarskolans hemsida. 

© VA-Teknik Södra