Organisation

Den pågående perioden för VA-teknik Södra påbörjades den 1 januari 2022 och sträcker sig tre år framåt. VA-teknik Södra växer både verksamhets- och ämnesmässigt. För att möta behoven i en växande organisation finns följande funktioner och grupper som samverkar internt inom klustret och externt med omvärlden

Styrgruppen består som tidigare av representanter från Svenskt Vatten, universitet och kommunala VA-organisationer. Styrgruppens uppgifter är att övervaka och kontrollera projektets framsteg på strategisk nivå samt att säkra att projektet håller sig till planen för att leverera de förväntade nyttorna. Styrgruppens ordförande är Henrik Aspegren, VD vid forskningsbolaget Sweden Water Research. Bild och namn på styrgruppens medlemmar hittar du här.

Ledningsgruppen leder, planerar och utvärderar verksamheten. Ledningsgruppen består av permanenta medlemmar från universitet (Chalmers och LTH) och från de VA-organisationer som varit med och grundat VA-teknik Södra (VA SYD, NSVA och Gryaab) samt en medlem vardera från företag respektive övriga VA-organisationer. De sistnämnda väljs in årligen i samband med Idédagarna. Klusterledare, Karin Jönsson, VA-teknik LTH, är ledningsgruppens ordförande. Kommunikatören Hilde Skar Olsen, VA-teknik LTH, är också medlem i ledningsgruppen. Bild och namn på ledningsgruppens medlemmar hittar du här.

Verkställande gruppen består av de medlemmar i ledningsgruppen som kommer från universiteten inklusive kommunikatören, vilken även fungerar som sekreterare för ledningsgrupp, verkställande grupp och styrgrupp. Verkställande gruppen samordnar verksamheten, ansvarar för ekonomi, kommunikation, dokumentation samt utgör stöd vid Idédagar, workshops och möten.

Intressentgruppen består av representanter för VA-organisationer och företag och har till uppgift att bevaka och framföra VA-organisationernas utmaningar och intressen samt att spela in dessa till ledningsgruppen. Intressentgruppens ordförande väljs årligen bland medlemmarna.

Övergripande teman och expertområden

Forskning och utveckling inom VA-teknik Södra organiseras under två övergripande teman; Vatten i staden respektive Hållbar sanitet. Varje övergripande tema innefattar fyra expertområden, som leds av experter från universiteten. Dessa experter kommunicerar med ledningsgruppen.

Nätverk och ämnesgrupper

VA-teknik Södra leder idag tre nätverk med syfte att främja utbyte av drifterfarenheter mellan VA-anläggningar och ett fjärde nätverk kommer att startas under 2022. VA-teknik Södra leder också en klusteröverskridande ämnesgrupp. Ledarna för nätverken och ämnesgruppen kommunicerar med relevant(a) expertområden och samordnar verksamheten med dessa.

Utbildning

Ett särskilt expertområde för utbildning har skapats för att bevaka alla former av utbildning inom klustret samt vara en nod för samverkan inom utbildning med övriga externa parter, t ex de tre andra klustren och den nationella Vattenforskarskolan.

Kommunikation

VA-teknik Södras kommunikatör sitter på LTH och ansvarar för att målen i VA-teknik Södras kommunikationsplan uppfylls. Nyhetsbrev, träffar och hemsida är viktiga kanaler för både intern och extern kommunikation.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.