FORSKNING

Forskningen vid VA-teknik vid Lunds tekniska högskola fokuserar på möjligheter och hot som moderna avloppsreningsverk möter. Centrala forskningsområden är:

  • Processoptimering av aktivslam och biofilmsprocesser för att säkerställa bra rening till låg kostnad
  • Optimerat utnyttjande av energi och resurser med fokus på intern produktion av kolkälla för biologisk fosforavskiljning och denitrifikation
  • Anaerob rötning med fokus på metoder för ökad metanproduktion, samrötning av avloppsslam med stadens organiska avfall samt rejektvattenbehandling
  • Avskiljning av svårnedbrytbara ämnen från kommunalt avloppsvatten och lakvatten med fokus på medicinrester och andra industrikemikalier
  • Stadens infrastruktur och betydelsen för handtering av dag- och avloppsvatten

Läs mer om våra Pågående doktorandprojekt och Forskningsprojekt

THX2RKLM