FORSKNING

VA-teknik Södra har två övergripande teman; Vatten i staden respektive Hållbar sanitet, innehållande fyra expertområden vardera. Expertområdena har definierats utifrån VA-organisationernas behov av kunskap och utveckling. Områdena har en ledare (experter) från universitetet med ett särskilt ansvar och kompetens för att driva frågorna inom det utvalda området.  Experterna kommer tillämpar olika arbetssätt beroende på områdets karaktär och behov. Inom varje expertområde tas ansvar och initiativ till att utveckla området genom att driva projekt och ta fram större gemensamma projektansökningar. Våra expertområden är:

Genom specialisering nås en mer fokuserad satsning och den större bredd som är nödvändig för att få en bra kvalitet och volym inom alla VA-teknik Södras insatsområden. Givetvis kommer det som tidigare att bli en del överlappning mellan fokusämnesgrupperna, eller som vi ser det, möjligheter till ytterligare samverkan och förstärkning av varandras kompetenser och möjligheter. Det finns också en beredskap för att låta strukturen med fokusämnesgrupper utvecklas dynamiskt ifall VA-teknik Södras medlemmar identifierar nya behov som inte täcks av nuvarande fokusämnesgrupper. Denna diskussion kommer att vara ett stående tema på VA-teknik Södras Idédagar.

Läs mer om våra Pågående doktorandprojekt och Forskningsprojekt

© VA-Teknik Södra