Tillskottsvatten och bräddning

Med klimatförändringar och åldrande avloppsledningar är effekter av tillskottsvatten i spillvattenförande avloppsledningar ett växande problem. Tillskottsvatten är allt vatten i spillvattenförande ledningar som inte är spillvatten och inkluderar även dagvatten i kombinerade system. Tillskottsvatten försämrar reningseffekten och tar upp kapacitet i ledningar och avloppsreningsverk samt bidrar till bräddningar och källaröversvämningar. För att hantera problemen och samtidigt utveckla och modernisera samhällets hantering av vatten krävs stora resurser. Beslut om åtgärder behöver fattas baserat på vad som är mest effektivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och bidrar till samhällets mål om cirkulära och klimatsäkra system. På grund av kunskapsluckor och osäkerheter kopplade till tillskottsvattenproblematiken är samordning inom VA-branschen nödvändig. En viktig del av fokusämnesgruppens insatser blir att kartlägga och ge möjlighet till samordning mellan pågående arbeten samt erbjuda en kontaktyta för de som arbetar med dessa frågor. Ett medel för detta är den klusteröverskridande ämnesgruppen för tillskottsvatten och bräddning.  Beslutsstödsystemet Future City Flow är sjösatt och går in i en ny fas, där tillämpade projekt med syfte att förstå mekanismer och effekter av tillskottsvatten i avloppssystemen drivs i olika konstellationer. Inom industridoktorandprojektet som Anna Ohlin Saletti genomför i samverkan mellan Chalmers och Kretslopp och vatten utvecklas en riskbaserad beslutsstödsmodell som tar hänsyn till tillskottsvattnets effekter, osäkerheter och konsekvenser ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Expert
Anna Ohlin Saletti
Industridoktorand, Inst. för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.