Om oss

VA-teknik Södra

Vi utvecklar lösningar för en hållbar avlopps- och dagvattenhantering i det moderna samhället. Vårt huvudsyfte är att hitta lösningar till framtidens vattenutmaningar för svenska kommuner och vattentjänstbolag. Svaren ska hittas i en kombination av forskning, utveckling och utbildning.

Historik

Det ursprungliga VA-teknik Södra skapades 2009 av VA-teknik LTH i samarbete med kommunalförbundet VA SYD och företagen Hydrotech, VA-ingenjörerna och Primozone. I samband med uppstarten av VA-teknik Södras andra period tillkom ett universitet (Vatten Miljö Teknik vid Chalmers), ett företag (AnoxKaldnes) och två kommunala VA-verksamheter (NSVA och Gryaab). Samtidigt formaliserades reglerna för medlemskap i VA-teknik Södra och sedan dess har flera nya medlemmar tillkommit. Först in var Laholmsbuktens VA, Trollhättan Energi och DHI som ingick i VA-teknik Södra vid den tredje periodens början och sedan dess har Kretslopp&Vatten/Göteborgs stad, Kalmar Vatten, Hässleholms vatten, Västvatten, Lidköpings kommun, Kungsbacka kommun och EnviDan gått med i VA-teknik Södra. Medlemsföretagen Hydrotech och AnoxKaldnes ingår numera i Veolia Water Technologies och VA-ingenjörerna ingår i EnviDan. I nuläget består VA-teknik Södra av medlemmar från två universitet, fyra företag och elva kommunala VA-verksamheter.

Basen i programmets verksamhet är även i fortsättningen på universiteten i Lund och Göteborg. Avsikten är att ge plats för fler kommuner och vattentjänstbolag i programmet och VA-teknik Södra vill också i fortsättningen ta in nya aktiva företagsmedlemmar.

Till nytta för branschen

VA-teknik Södra ska bidra till att Sveriges kommuner fortsatt kan ge sina medborgare rent dricksvatten, och friska sjöar och hav. Våra medlemmar forskar om, utvecklar och driver vatten- och avloppsverksamheter som förser oss med rent vatten och hanterar avloppsvattnet.

VA-teknik Södras samhällsnytta fokuserar på VA-branschen och består av kunskaper som tas fram och sprids, samarbeten som genereras, fortbildning av VA-branschens aktörer samt de utbildningsinsatser som lockar kompetenta framtida medarbetare till VA-branschen.

Projekt initieras och drivs i tät samverkan mellan kommunala VA-verksamheter, företag och universitet. VA-verksamheternas aktiva engagemang borgar för att inriktningen och frågeställningarna är viktiga för att hantera kommunernas avloppsrelaterade utmaningar. En viktig del av samhällsnyttan som genereras är de kunskapsblock, verktyg och system som projekten genererar som behövs för att samhället stegvis ska kunna och våga uppgradera dagens hantering av samhällets yt-, grund- och spillvatten till ett klimatsäkrat kretsloppssamhälle.

Det handlar om kunskap och verktyg för att göra hållbara val i de investeringar och den förnyelse av den infrastruktur för dagvatten och avloppsvatten som löpande förnyas. Det handlar också om reningsprocesser för avloppsvatten och dagvatten som möter framtidens utsläppskrav på ett effektivt sätt och genom att tillföra mindre mängd resurser, samt helst generera värdefulla resurser. Det handlar även om processer och system som helt kan sluta kretsloppen av vatten, växtnäring och organiskt material och energiströmmar. Genom att forsknings- och utvecklingsprojekten drivs i tät samverkan mellan universitet, kommunala VA-aktörer och i många fall privata aktörer sprids kunskapen och vanan av att använda verktygen vidare inom och mellan organisationerna. Det innebär ofta att framstegen som tagits fram inom projekten ofta är tillämpade i full skala och utprovade redan innan de vetenskapliga artiklarna och rapporterna sprider kunskapen vidare till övriga VA-Sverige och världen. Kombinationen av verksamhet och akademi resulterar i att framstegen som görs kan ge bättre hantering av avloppsvatten och dagvatten tidigt samtidigt som akademins analys och dokumentation borgar för att orsakssambanden är säkra och kan reproduceras. VA-teknik Södra bidrar till VA-branschens kompetensförsörjning och attraktivitet genom industridoktorandprojekt och examensarbeten fokuserade på VA-branschens utmaningar, samt genom utbildning inom den nationella Vattenforskarskolan, på universitetens civilingenjörsprogram och via nätverk och fortbildningsinsatser.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.