Urban vattenplanering med fokus på klimatanpassning

Hantering av dagvatten, skyfall, ökade flöden i vattendrag och stigande nivåer i havet är delar av klimatanpassningsarbetet och har det gemensamt att de kräver långsiktighet och samarbete mellan ett flertal aktörer. Detta beror bland annat på att regnvattnet faller över hela staden och är en samhällsbyggnadsfråga och inte enbart en VA-fråga och på att vatten tillkommer från uppströms liggande områden. För att hantera dagvatten och skyfall behövs därför, förutom tekniska lösningar och kompetens, även beslutsstödsystem och juridiska, organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att planera långsiktigt och samarbeta mellan organisationerna. Den här fokusämnesgruppen fokuserar på att inventera och analysera problem som relaterar till planering för regn-, yt- och grundvatten i staden och ta fram och utvärdera praktiska metoder för att lösa upp de knutar som finns.

En arbetsgrupp i VA-teknik Södra har tagit fram sju principer för god vattenstyrning där principiella lösningar för utmaningarna kring det gemensamma vattnet föreslås. Planerna framåt är att fortsätta stödja VA-organisationernas vattenrelaterade arbete genom att ta fram kunskap och beslutsstödsverktyg som underlättar samhällets utveckling mot en hållbar, cirkulär och klimatsäker hantering av det urbana regn-, yt- och grundvattnet.

Expert
Lena Blom
Adjungerad professor, Chalmers Tekniska Högskola, Avdelning Vatten Miljö Teknik och Strateg, Forskning och utvecklingsledare, Kretslopp och vatten, Göteborg Stad

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.