Urbana avrinningar

Förändrat klimat, mer hårdgjorda ytor och ökade värden på egendom och ägodelar i samhället skapar ett komplext riskscenario när det handlar om hantering av urbana avrinningar och översvämningskontroll. Fokusämnesgruppen Urbana avrinningar inom VA-teknik Södra har ansvaret för att arbeta med utmaningar med avledning av dagvatten och förstärka resiliens och beredskap i samhället inför intensiva hydrometeorologiska händelser.

Inom fokusämnesgruppen kommer vi att långsiktigt fokusera på aktiviteter och forskningsprojekt avseende nedanstående behov:

  • Utveckling av snabba modelleringsverktyg med hjälp av dagens moderna metoder såsom artificiell intelligens och maskininlärning.
  • Digitalisering av dagvattenhanteringssystem med hjälp av olika typer av sensorer vilka sedan kan användas för att kalibrera de befintliga modellerna.
  • Översvämningar ska mötas och hanteras i ett risk-baserat perspektiv. Allmänbildning och ökad medvetenhet i samhället kring översvämningsproblematiken är ett viktigt moment i lösningskedjan.

Fokusämnesgruppen planerar att diskutera de olika behov som nämns ovan och ta fram aktiviteter och planer som bidrar till problemlösningen. Sådana aktiviteter, till att börja med, innefattar ökat samarbete mellan klustren i ansökningar om forskningsmedel samt engagemang i handledning av examensarbeten som är relevanta för VA-teknik Södras medlemmar, med mera.

Expert
Salar Haghighatafshar
Projektledare, SWR, och adjungerad adjunkt vid Inst. för processteknik och tillämpad biovetenskap, LTH

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.