Dagvattenkvalitet

En stor andel av de föroreningar som transporteras från vägar, byggnader och hårdgjorda ytor i staden sker genom avrinning som förs vidare med dagvatten till mottagande recipient. Urbana miljöer bidrar på så sätt till en försämring av ytvattenkvalitet som till stor del beror på att vi inte har tillräcklig kontroll på spridningen av föroreningarna, samt att vi har få metoder och tekniker för att lokalt och effektivt kunna rena dagvatten. Det är bara några få procent av det dagvatten som genereras i våra stadsmiljöer som behandlas och behandlingen sker med tekniker som endast kan avskilja stora partiklar. En cocktail bestående av näringsämnen i form av både fosfor och kväve, samt miljöföroreningar som mikroplaster, nanopartiklar, metaller och organiska miljögifter återfinns i dagvattnet och utsläppen är särskilt höga i områden med mycket trafik.

I kommande forskning har vi fokus på att förstå hur nanopartiklar, mikroplaster, organiska miljögifter, metaller och näringsämnen sprids från källor till dagvatten, i olika reningssystem och vidare till recipienter genom modellering, provtagningar och kemiska analyser. Vi ska utvärdera och utveckla metoder för att förbättra dagvattnets kvalitet såväl genom åtgärder vid källan som genom reningsåtgärder. Vi kommer att lägga mer tyngd på att med hjälp av modellering och piloter utveckla tekniker som t ex dagvattenbrunnar och regnbäddar/bioretentionsfilter för att bättre kunna avskilja föroreningar från dagvatten. I planerade projekt utvecklas innovativa bioretentionsfilter för att effektiv avskilja föroreningar med syftet att också utvinna metaller och svårnedbrytbara mikroplaster för återanvändning. Inom ramen för VA-teknik Södra kommer vi att arbeta för att möjliggöra nya samarbeten mellan VA-teknik Södras medlemmar och andra partners. Vi kommer också att samla de som arbetar med forskning och utveckling inom dagvattenrening i hela VA-Sverige i en årligen återkommande workshop för att utbyta erfarenheter. Detta förväntas göras i samarbete med klustret Dag&Nät.

Expert
Ann-Margret Strömvall
Professor, Chalmers Tekniska Högskola, Vatten Miljö Teknik, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.