Recirkulation av växtnäring, energi och material (ReVEM)

Dagens konventionella avloppssystem är linjära. De är byggda för att minska utsläpp av föroreningar till recipienten, inte för att premiera återanvändning av vatten, näringsämnen, energi och material. Vi kan inte förändra det linjära systemet på kort sikt, men vid renovering och nybyggnation av reningsverk och stadsdelar kan cirkulära system beaktas redan idag. Avfallshierarkin kan användas som inspiration för framtidens avloppsvattenhantering. Applicerat på vattnet i avloppet innebär det att vi bör prioritera att minimera mängden av förorenat vatten som genereras, i andra hand möjliggöra direkt återanvändning, i tredje hand utvinna nya produkter och i fjärde hand utvinna energi.

Inom VA-teknik Södra studerar vi alternativa slamhanteringsmetoder, källsorterande system, metoder för att öka biogasproduktionen och cirkularitet ur systemperspektiv. Återvunnet vatten återfinns inom en egen fokusgrupp. Fokusgruppen ReVEM kommer att arbeta för att hitta synergier och möjligheter till samarbeten mellan olika projekt och intressenter. Ett mål är att samla de som arbetar med forskning och utveckling inom anaerob rötning i VA-Sverige i en workshop för att utbyta erfarenheter.

Expert
Oskar Modin
Biträdande professor, Chalmers Tekniska Högskola, Avdelning Vatten Miljö Teknik, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.