Mikrobiologi inom VA

Den huvudsakliga reningen av avloppsvatten utförs av mikroorganismer. För att nå hållbar rening behövs effektiva och resurssnåla processer som är klimatneutrala och där vi kan återanvända resurser från avloppsvattnet. Då krävs kunskaper om mikroorganismernas egenskaper och ekologi, hur processbetingelser kan anpassas för att styra biologin och hur de biologiska processerna kan kombineras till andra reningssystem. Inom fokusgruppen använder vi molekylärbiologiska metoder, som djupsekvensering, metagenomik och högupplöst mikroskopi, för att förstå sammansättningen av och egenskaperna hos mikroorganismerna och deras dynamik över tid och rum i reaktorer, tillsammans med detaljerade kemiska mätningar av de ämnen som omsätts. Erhållna kunskaper används för att förbättra driftstrategier och utveckla modeller.

Inom fokusgruppen utvärderas befintliga processer som t ex implementering av aerobt granulärt slam i fullskala, hur mikroföroreningar omsätts biologiskt i olika reaktorsystem och hur rötning av slam kan optimeras för ökad biogasproduktion. Vi undersöker acidogen fermentering för intern produktion av kolkälla på avloppsreningsverken och vi fördjupar oss kring kväverening med anaerob ammonium oxidation (anammox) för att förstå driftsfönstret för framtida rening i huvudströmmen av avloppsvatten. Vi ägnar oss också åt grundläggande forskning kring hur virus påverkar mikroorganismerna i reaktorer och hur bioelektrokemiska system kan utnyttjas i framtiden.

Ovanstående aktiviteter fortgår i nästa projektperiod för VA-teknik Södra. För att nå effektivt kunskapsutbyte och därigenom bättre kunna möta branschens framtida utmaningar skapar vi forum för dialog genom fokuserade workshops. Ett exempel är på analysmetoder inom molekylärbiologi och för analys av organiskt material och mikroföroreningar. Ett annat är fokus på anaeroba processer där vi kommer att samarbeta med fokusgruppen ReVEM.

Expert
Frank Persson
Docent, Chalmers Tekniska Högskola, Avdelningen Vatten Teknik Miljö, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnad

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.