Återvunnet vatten

Vattenbrist är en realitet i dagens samhälle och problemet förväntas öka i framtiden. För att skapa hållbara system för vattenanvändning behöver alternativa källor till råvatten undersökas. Återanvändning och återvinning av avloppsvatten för olika ändamål är ett alternativ som fått ökat fokus, men mycket arbete återstår för att skapa framtidens tekniskt och ekonomiskt sunda cirkulära system för vattnet. Det handlar också om att identifiera risker och skapa säkra system när vattnet cirkuleras i snävare kretslopp. Olika vattenkvaliteter kan användas för olika ändamål, t ex inom industrin och för bevattning. En avgörande faktor för att framgångsrikt införa återvinning av vatten är att acceptans för detta uppnås i samhället.

Inom fokusämnet återvunnet vatten, som innefattar återanvändning och återvinning av kommunalt avloppsvatten, pågår aktiviteter i form av ett tvärvetenskapligt doktorandprojekt som är kopplat till Lunds universitets tvärvetenskapliga Agenda 2030-forskarskola, projekt vid utvecklingsanläggningen RecoLab samt två forskningsprojekt. Tidigare har en kartläggningsstudie för återvinning av avloppsvatten för industriell användning och bevattning genomförts. RecoLab i Helsingborg är en utvecklingsanläggning med testbädd för forskning samt en utställningshall för besökare. Anläggningen är ett världsunikt system som återvinner resurser från källsorterat avlopp vilket ger goda möjligheter till fler forskningsprojekt inom området återvunnet avloppsvatten.

I SVU-projektet Kan avloppsvatten bli vårt framtida dricksvatten? studeras återanvändningspotentialen vid Kiviks reningsverk som byggts ut för avskiljning av läkemedelsrester. REWAISE är ett pågående EU-projekt inom Horisont2020. Målet här är att minska användningen av dricksvatten och använda vatten på ett smartare och effektivare sätt. Här ingår bland annat studier av dagvatten som en möjlig källa till återvunnet vatten.

Målet för kommande period är, förutom att driva vidare pågående projekt, att med stöd från VA-teknik Södras nätverk skapa nya projekt och söka mer forskningsfinansiering inom området återvunnet vatten. En aktivitet som planeras under 2022 i samarbete med fokusgruppen Rening från organiska mikroföroreningar i avlopp är en workshop på temat ”Återanvändbart vatten efter avancerad rening?”.

Expert
Åsa Davidsson
Universitetslektor, docent, Institutionen för kemiteknik, LTH, Lunds universitet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.