Organiska miljögifter i sockerbetor och blast odlade på mark gödslad med kommunalt avloppsslam

Maritha Hörsing, Eva Eriksson, Charlott Gissén, Jes la Cour Jansen, Anna Ledin, 2014.
miljögifter

SAMMANFATTNING

Syftet med detta projekt har varit att göra en inledande bedömning av om tillförsel av näringsämnen i form av rötat (anaerobt mesofilt rötat) avloppsslam från kommunala reningsverk innebär förhöjda halter av organiska miljögifter i jord och gröda. Projektet utnyttjade de långlivade fältförsök som sedan 1980-talet pågått på två gårdar i Skåne, nämligen på Igelösa gård och Petersborg. De ingående aktörerna, som också står för finansieringen av dessa långlivade försök är LRF, Hushållningssällskapet i Malmöhus, Sydvästra Skånes kommunförbund (= nio skånska kommuner inkl. Malmö stad) och Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV). Fokus för just detta projekt har varit att genomföra kvantitativa analyser av ett begränsat, väl valda organiska miljögifter i jord och årets aktuella grödor (sockerbeta – blast och beta), gödslat med avloppsslam och/eller mineralgödsel.
Det slutgiltiga valet av vilka ämnen som skulle analyseras i de olika proverna gjordes i samråd med referensfruppen. Referensgruppen bestod av representanter från Hushållningssällskapet i Malmöhus, VA SYD, Ragn-Sells, Naturvårdsverket, institutet för jordbruks och miljöteknik (JTI),
Gryaab och Lantbrukarnas riksförbund (LRF).
Proverna var valda så att de väl representerade de ytterligheter som finns i gödsling med avloppsslam och mineralgödsel (från ingen gödsel till relativt stora givor av kombination av de två gödselsorterna). Totalt ingick analyser av 36 enskilda ämnen (4-nonylfenol, 4-oktylfenol, bisfenol-A, 16 st. PAHer, 7 st. PCBer, PFOS, PFOA samt triklosan,) i de 12 proven som bestod av jord, blast och beta, från fyra olika försöksytor.
Resultaten visade att inget av de utvalda ämnena förekommer i jorden i nivåer över detektionsgränsen för den aktuella mätmetoden. Dock återfanns 4-nonylfenol och 4-oktylfenol i betor som gödslats med en kombination av slam och mineralgödsel (högsta givan). Dessa fenoler har både en hydrofil och en hydrofob del och det är just den typen av ämnen som man kan förvänta sig kommer att upptas i gröda eftersom den hydrofoba delen sorberar till slam, den hydrofila delen medför att de kan vara lösliga i vatten och därmed är rörliga i jord, vilket är en förutsättning för upptag i gröda. För att uppnå gränsen för tolererbart dagligt intag av nonylfenol genom att äta sockerbetor bör en person på 60 kg äta 34 kg sockerbetor/dag. Vidare återfanns flera av PAHerna i blasten. Detta dock utan något samband till gödslingen och den mest troliga förklaringen är att PAHerna härstammar från atmosfäriskt nedfall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.