Rötning av avloppsslam vid 35, 55 och 60 °C

Hamse Kjerstadius, Jes la Cour Jansen, Liselotte Stålhandske, Eva Eriksson, Mikael Olsson, Åsa Davidsson, 2012.

SVU-rapport_2012-15

SAMMANFATTNING

Förordningar och direktiv i Sverige och EU rörande användning av slam på åkermark är under revision och striktare reglering kan väntas i framtiden.
Inom både EU och Sverige föreslås att slam bör hygieniseras i avseende på innehåll av patogener och gränsvärden för indikatororganismer föreslås i arbetsdokumentet kring EU:s slamdirektiv och Naturvårdsverkets förordningsförslag från 2010.

Denna studie undersökte hygieniseringseffekten av anaerob behandling vid 35, 55 och 60 °C för olika minsta exponeringstider i rötkammaren samt effekten av pastörisering vid 70 °C under 60 minuter. I samband med detta utfördes en energibalans över olika hygieniseringssteg vid reningsverk. Vidare undersöktes effekten av rötning och pastörisering på reduktion av läkemedel, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) samt groningshämning av kornfrö som gödslats med slam.

Resultaten visar på otillräcklig hygienisering från rötning vid 35 °C men god hygienisering för termofila temperaturer (55 och 60 °C) samt för pastörisering. Resultaten visar att 2 h exponeringstid är tillräckligt för samtliga termofila temperaturer för att uppnå de av Naturvårdsverket föreslagna gränsvärdena för Salmonella och E.coli. För att kunna fastställa om slamprover ligger under det föreslagna gränsvärdet för enterokocker behöver dock prover centrifugeras varpå analysmetoden frångås. Det kan således inte fastställas att rötning vid termofila temperaturer klarar av gränsvärdet
för enterokocker även om data från centrifugerade prover pekade mot detta. Energibalansen för olika hygieniseringssteg visade att pastörisering följt av mesofil rötning ger den högsta energivinsten om 20 % ökad metanproduktion sker. Om ingen ökad metanproduktion sker är termofil rötning vid 55 °C mest gynnsamt. Vidare visade studien att läkemedel inte generellt reduceras under rötning vid någon undersökt temperatur eller vid pastörisering. I enskilda fall kan viss reduktion ske men denna kan inte fastställas på grund av den mycket höga mätosäkerheten på slamprover. PAH reducerades
inte generellt vid rötning eller pastörisering men reducerades i tre enskilda fall till viss del vid rötning. Studien visade även att rötat slam gav lägre hämning av korngrodd än obehandlat eller pastöriserat slam.

Läs hela rapporten i denna PDF

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.