Termisk förgasning av slam - en utvärdering av existerande teknik

I avloppsslam återstår både energi och näringsämnen efter rötning. Här finns också läkemedelsrester, mikroplaster och andra organiska ämnen som kan ställa till problem vid användning av slam inom jordbruket. Förbränning har under många år varit den förhärskande termiska processen internationellt sett för att lösa detta problem. I allt fler europeiska länder bränns i stort sett allt slam vid mono-förbränningsanläggningar vilka är till för enbart slam eller vid samförbränning med annat avfall.

Under senare år har nya termiska processer som förgasning och pyrolys utvecklats för hantering av avfall och de presenteras i ökad omfattning som metoder vilka kan användas för behandling av avloppsslam. Syftet har varit att göra hanteringen billigare, men också att utnyttja en större del av slammets organiska innehåll till högvärdigt bränsle i stället för att endast få värme från förbränning.

Eftersom information kring förgasningsteknikens mognadsgrad och potential ur ett svenskt perspektiv är svår att hitta finns ett behov av att sammanställa den tillgängliga informationen. I den här rapporten presenteras det internationella läget för förgasning av avloppsslam och det görs också en bedömning av potentialen för teknikens anpassning till svensk VA-teknik.

Läs hela rapporten här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.