Undersökning av incitament för införande av LOD på hyresfastigheter

Av Sara Olsson

I samhället är klimatförändringarna just nu ett stort ämne, och något som även kommer att generera en ökad mängd nederbörd, oftare än idag över Malmö. Fler aktörer kommer därför att behöva engageras för att kunna skydda våra städer från översvämningar.

Efter det kraftiga skyfallet i Malmö 2014 fick frågan om att skyfallssäkra staden ett större fokus. Genom att aktivt verka på den kommunala marken med förbättringar kan många åtgärder göras, men då endast 30 % av marken i staden är allmän platsmark krävs att även privata aktörer inkluderas i arbetet med skyfallssäkring. En satsning som initierades 2017 av VA SYD för skyfallssäkring i Lund och Malmö är Tillsammans gör vi plats för vattnet, vilken har som uppgift att fokusera på extra satsningar och innovativa arbetsmetoder för att inkludera fler i skyfallssäkring av staden. Detta projekt syftar till att undersöka målgruppen privata hyresägare med 5-15 fastigheter, som hittills inte har studerats eller kontaktas. Projektet bestod av en intervjustudie, vilken innefattade fyra stycken hyresägare. Utöver intervjustudien gjordes sju stycken studiebesök för att studera olika exempel på lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD.

Slutsatserna i studien pekar på att det mest effektiva sättet att öka införande av LOD är genom lagstiftning och krav. Idag finns det exempelvis inga krav på redan existerande fastigheter. Men även kraven vid nybyggnation bör ses över, eftersom de i dagsläget skapar en skev fördelning i vad som prioriteras. De föreslagna incitamenten som är mer anpassade utifrån dagens förutsättningar är:

  • Att tydliggöra egennyttan med lösningar vilket ökar incitamentet att investera och förenklar motiveringen av kostnaden för införande av LOD.
  • Genom att undersöka vem fastighetsägarna har förtroende för kan nya informationsvägar skapas. En sådan variant är att samarbeta med, ta lärdom av och lära ut till entreprenörer och rörfirmor som är de som först blir kontaktade när en fastighetsägare ska göra någon typ av ombyggnad eller åtgärd.
  • Att undersöka möjligheterna till ekonomisk samordning mellan fastighetsägare i olika områden
  • för att sprida ut kostnaden och på så sätt minska tröskeln för införande av LOD. Men även att undersöka en vidareutveckling av ekonomis
    k ersättning likt den som idag ges av Tillsammans gör vi plats för vattnet för bortkoppling av stuprör.
  • Att lyckas hitta de specifika vägarna för att nå fram till hyresägarna är en viktig aspekt, exempelvis då de tjänster som Tillsammans gör vi plats för vattnet redan erbjuder fick en positiv respons i materialet, medan få hade kännedom om tjänsterna sedan innan.
  • Att exemplifiera vad för lösningar som kan införas är en viktig del i att förenkla för ett införande av LOD. I materialet från intervjustudien framkom en uppfattning om att det är dyrt och komplicerat, något som kan bemötas och till viss del dementeras med exempel.

Utifrån studiebesöken kompletterades slutsatserna från intervjustudien med slutsatser kopplade till vad som bör beaktas vid införande av lösningar för LOD. De estetiska aspekterna ur de boendes perspektiv är viktiga att ta hänsyn till för att bibehålla en god boendemiljö, exempelvis att ett öppet dagvattensystem kan kräva mer underhåll än ett slutet och detta är något som bör tas med redan i planeringsstadiet. Men även hur en lösning ser ut när det inte flödar vatten, eftersom det är så lösningen kommer att se ut den största delen av tiden. Dessutom är det extra fördelaktigt när lösningar för LOD även har fördelar på andra områden, så kallade kombinerade lösningar.

Du kan läsa hela rapporten här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.