Mekanisk förbehandling av musslor och utvärdering av biogaspotential

Hamse Kjerstadius, Åsa Davidsson, Jes la Cour Jansen, 2013.
Musslor

SAMMANFATTNING

Studien ämnade till att utvärdera separation av organiskt material, metanpotential och näringsämnen hos musslor från Öresund då dessa förbehandlats mekaniskt i tryckpress.

  • Mekanisk förbehandling av musslor med tryckpress gav god separation av en flytande fraktion av vätska (utan synliga skaldelar) och en fast fraktion med musselskal. Den erhållna pressvätskan lämpar sig således mycket väl ur mekanisk synpunkt för rötning i konventionell rötkammare.
  • En massbalans över tryckpressen visade att 63% av våtviktsmassan men endast 24% av det organiska materialet (som VS) återfinns i pressvätskan. Detta medför att denna fraktion, trots den goda separationen av flytande och fast material, är mindre lämplig att röta ur energisynpunkt. Samma massbalans visade att 37 % av våtviktsmassan samt 76% av det organiska materialet (som VS) återfinns i rejektfraktionen, vilket gör denna fraktion mer lämpad att behandlad ur energisynpunkt.
  • Obehandlade musslor visades ha hög metanpotential på 380 NL CH4/kg VS, denna överensstämmer med tidigare publicerade värden.
  • Då resultaten för massbalansen räknades samman med de erhållna metanpotentialerna i rötförsöket framkom att de största potentialerna per massa våtvikt för energiframställning återfanns i obehandlade musslor samt i rejektet från mekanisk förbehandling. Dock krävs ca 3 ton våtvikt obehandlade musslor för att få fram ett ton våtvikt rejekt. Vidare är rejektfraktionen mekaniskt svårhanterat vilket gör att den inte kan rötas med konventionell reaktorteknik utan kräver torr- eller perkoleringsrötning.

Läs hela rapporten här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.