Läkemedelsbelastningen till svenska avloppsreningsverk

 

Läkemedelshalter in till avloppsreningsverk från några svenska studier har sammanställts och relaterats till ansluten befolkning och en specifik belastning till reningsverken i milligram per person och dygn har beräknats. Beräkningen kunde endast göras för anläggningar där man förutom analyserade halter av läkemedel även visste flödet och ansluten befolkning. De reningsverk som ingår i studien är avloppsreningsverk som ingår i RESVAVs studie i Skåne och Halland, Henriksdals reningsverk i Stockholm och Ryaverket i Göteborg. För Ryaverket ingick data från 2006 till 2014 för de flesta av läkemedlen vilket gjorde det möjligt att bedöma en eventuell ökning eller minskning av tillförd mängd per person. I de fall data även fanns för utgående vatten har en reduktion över avloppsreningsverket beräknats. Med ett undantag var spridningen mellan olika avloppsreningsverk inte större än variationen mellan provtagningstillfällena på Ryaverket, där ett större antal provtagningstillfällen ingick.

Det finns med det här underlaget alltså ingen anledning att tro att mängd läkemedel per person varierar väsentligt mellan olika orter. För ett antal läkemedel var trenden minskande över åren. Reningsgraden var i samma storleksordning på de olika reningsverken, med något undantag, där reningsverk med längre gående biologisk rening som väntat uppvisade större reduktion. Arbetet är en del av VA-teknik Södras projekt RESVAV som ingår i den regeringssatsning på avancerad rening av avloppsvatten som finansieras genom Havs-och vattenmyndigheten, anslaget 1:12 Åtgärder för havs-och vattenmiljö.

Läkemedelsbelastningen till svenska avloppsreningsverk,VA-teknik Södra Rapport Nr. 09 2018, av Nicklas Paxéus.Ladda ned rapporten här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.