Biologisk fosforavskiljning i Sverige – Erfarenhetsutbyte och slamavvattning

Jes la Cour Jansen, Eva Tykesson, Karin Jönsson, Lars-Erik Jönsson, 2009.

Biologisk fosforavskiljning i Sverige – Erfarenhetsutbyte och slamavvattning

SAMMANFATTNING

Tredje fasen av ett projekt för uppstart och drift av avloppsreningsverk med biologisk fosforavskiljning har avslutats. Projektet omfattade tre delprojekt:
Bio-P-nätverket mellan svenska kommuner har etablerat en hemsida med stöd från Svenskt Vatten. Hemsiden är en kontaktpunkt för svenska kommuner som tänker jobba med bio-P och en länk mellan nätverkets anläggningar vilken förmedlar information om träffar, seminarier och kursverksamhet.
Två kurser har etablerats av Vattenförsörjnings- och Avloppsteknik vid Lunds Tekniska Högskola. En allmän kurs i bio-P-drift riktad mot driftspersonal har finansierats av universitetet och de deltagande kommunerna och en kurs för mikrobiellt intresserad anläggningspersonal om hur mikrobiella metoder anpassade till reningsverkens tekniska möjligheter kan medverka till att förbättra driften av en bio-P-anläggning. Den sistnämnda kursen har finansierats av Lunds Tekniska Högskola, AnoxKaldnes och de deltagande kommunerna. Båda kurserna har hittills genomförts vardera en gång. Det planeras att den allmänna kursen genomförs med jämna mellanrum.
Slutligen genomfördes ett projekt för dokumentation om huruvida sedimentationsegenskaperna och slamavvattningen förbättras genom en väl driven bio-P-process i förhållande till en traditionell process med kemisk fällning. Under projektet utvärderades en ny metod för karakterisering av avvattning av biologiskt överskottsslam och den jämfördes också med traditionella metoder för karakterisering av slams avvattningsbarhet. Avvattning av ett stort antal verks överskottsslam karakteriserades och det har konstaterats att slam från anläggningar med biologisk forsforavskiljning generellt har bättre avvattningsegenskaper än slam från verk med traditionell simultanfällning.

Läs hela rapporten i denna PDF

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.