Ozonering för nedbrytning av organiska mikroföroreningar - Pilottester i södra Sverige

Maja Ekblad, Michael Cimbritz, Filip Nilsson, Gustaf Ernst, Haitham El-taliawy, Susanne Tumlin, Kai Bester, Marinette Hagman, Ann Mattsson, Lena Blom, Liselotte Stålhandske, Jes la Cour Jansen, 2015.

Piloterna

Sammanfattning

Under senare år har läkemedelsrester i avloppsvatten uppmärksammats allt mer, även om inga läkemedel ingår bland de prioriterade substanser som tagits upp på Ramdirektivets lista. Ett antal internationella forskningsprogram har visat att läkemedel återfinns i den akvatiska miljön och att utsläpp av renat avloppsvatten är en betydande tillförselväg. Allt fler studier visar också att läkemedlen kan ge upphov till oönskade biologiska effekter i de akvatiska miljöerna.

Föreliggande rapport utgör en sammanfattande beskrivning av det arbete som under 2014 och början av 2015 utförts inom ramen för projektet Rening av svårnedbrytbara föroreningar från avloppsvatten (RESVAV). Projektet är ett av flera projekt som under sommaren 2014 beviljades medel från Havs- och vattenmyndigheten, genom anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö, i syfte i att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara organiska föroreningar.

Projektets mål är utveckling av reningsprocesser avsedda för reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara organiska föroreningar som inte effektivt kan reduceras i reningsverken. Detta innebär etablering av riktlinjer och dimensioneringskriterier för drift och utbyggnad av olika typer av svenska avloppsreningsverk.

Syftet med arbetet i det första delprojektet, som redovisas i denna rapport, är att studera och beskriva avskiljning av ett antal läkemedel, hormoner och biocider med hjälp av ozonering av utgående avloppsvatten från 11 sydsvenska reningsverk.

Inom ramen för det första delprojektet inleds även ett arbete med att beskriva rimliga utgångspunkter för införande av avancerad rening vid svenska avloppsreningsverk. Några av dessa utgångspunkter är gällande, och varierande, reningskrav (ofta med högt ställda krav på fosforrening), ambitioner om återföring av fosfor till åkermark och de olika processkonfigurationer som finns vid landets reningsverk.

De första anläggningarna för reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara organiska ämnen är i drift och finns framför allt i Schweiz och Tyskland. Genom att ta del av erfarenheter från dessa anläggningar kan värdefulla kunskaper överföras till Sverige. En beskrivning av hur olika processkonfigurationer bäst kan kompletteras med det som ibland benämns som avancerad rening, och i de flesta fall avser olika tillämpningar baserade på aktivt kol eller ozon, utgör inte bara en förberedelse för nya krav utan också en förutsättning för framtida bedömningar av vilka reningsinsatser som kan uppnås till vilka kostnader. Inom ramen för detta delprojekt har en sådan beskrivning initierats.

Av de totalt 61 substanser som analyserades var det 42 läkemedelsklassade substanser, 4 hormoner och 15 biocider. Av läkemedlen reducerades 20 med minst 80 % vid en ozondos på 7 g O3/m3. För biociderna var det 10 substanser som uppvisade motsvarande reduktion. Kontrastmedia, som används vid röntgen, reducerades inte i högre utsträckning (mindre än 50 % reduktion) och beta-blockerare reducerades endast vid de högsta ozondoserna.

Läs hela rapporten här

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.