Hållbara system för biogas från avlopp och matavfall i H+ området

Hamse Kjerstadius, Åsa Davidsson och Jes la Cour Jansen, 2013.

Slutrapport_-_Hållbara_system_för_biogas_från_avlopp_och_matavfall_[LTH_rapport_2012-10-05][1]

SAMMANFATTNING

Denna studie utfördes av Hamse Kjerstadius, Åsa Davidsson och Jes la Cour Jansen på VA-teknik vid Institutionen för Kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola som en delutredning inom fas 2 i EVAA-projektet. Studien ämnade till att utvärdera fem tänkbara system för insamling, transport och anaerob behandling av substraten svartvatten och matavfall i avseende på biogasproduktion, återföringspotential och kvalitet på näringsämnen, delmål från Miljöprofil H+, användarvänlighet samt teknisk flexibilitet.

Studien genomfördes genom insamlande av data och erfarenheter ifrån litteraturstudier (50 %), fallstudier (40 %) samt labbförsök (10 %). Erhållen information användes för att bedöma mängd och innehåll i substraten samt förluster av organiskt material och näringsämnen i fem olika system för insamling, transport och förbehandling samt efterföljande biogasproduktion och näringsåtervinning ifrån rötrest. Vidare utvärderades även användarvänlighet och teknisk flexibilitet baserat på inhämtad information.

Studien visade att biogasproduktionen från svartvatten och matavfall kan ökas, och som maximalt, fördubblas mot nuvarande system genom val av ett sorterande system. Främst beror dock ökningen på att mindre förluster av organiskt material sker i förbehandlingen av materialet varför biogasproduktionen även kan ökas genom förändringar i nuvarande system. Vidare visar studien att återvinningen av fosfor inte kan ökas nämnvärt genom byte av system men att kvalitén på rötrest i avseende på metallinnehåll förbättras avsevärt samt att återvinningen av kväve kan ökas. Studien visade även att sorterande system i högre utsträckning än nuvarande system bedöms bidra till att uppnå delmålen i miljöprofil H+. I avseende på användarvänlighet bedöms inte sorterande system skilja sig nämnvärt ifrån det nuvarande och inte heller driftsäkerheten bedömdes komprometteras nämnvärt om driftrutiner utarbetas för separerande system.

Då ingen ekonomisk utvärdering genomfördes inom studien, och andra studier gett skilda resultat huruvida om kostnaden för separerande system är högre eller lägre än för nuvarande, rekommenderas att en ekonomisk utredning av utvalda system genomförs. Studien visade även att få implementerade system för separat insamling av svartvatten och matavfall med efterföljande anaerob behandling finns implementerade i Europa och att det som finns övervägande är vakuumteknik som används för insamling och transport.

Läs hela rapporten i denna PDF

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.