Resursbesparande avloppsvattenhantering vid små och medelstora reningsverk

Petter Olsson, Jes la Cour Jansen, 2012.

Knislinge

SAMMANFATTNING

Reningsverket i Knislinge som sköts av Östra Göinge kommun är i stort behov av renovering och nybyggnationer då det är i mycket slitet skick. Då en eventuell nybyggnation enligt gammal praxis skulle bli mycket dyr, beslutades det istället att kolla upp andra möjliga lösningar. En möjlig del av en sådan lösning var den pilotanläggning som under våren testats vid Södra Sandby reningsverk med förhållandevis gott resultat. Denna pilotanläggning är framtagen i ett samarbetsprojekt mellan ConPura AB, Hydrotech AB, Kemira AB, NSVA, VASYD och LTH och har som huvudfunktion att fungera som ett förbehandlingssteg. Pilotanläggningen är uppbyggd av ConPuras förbehandlingsanläggning ConPact B som förutom rensavskiljning även innehåller ett luftat sandfång och fettavskiljning. Denna anläggning har dessutom kompletterats med en fällningsprocess där ett metallsalt tillsätts till det inkommande vattnet som därefter får verka under transporten genom ConPact-anläggningen. Efter ConPact-anläggningen leds vattnet in i en flockningstank med en omrörningsmekanism där en katjonpolymer tillsätts för ökad storlek och styrka hos de bildade flockarna. Flockavskiljningen skedde till sist med hjälp av ett trumfilter från Hydrotech. Den stora fördelen med denna typ av anläggningen är att den kan byggas som moduler och därmed lätt kan utökas vid behov. Dessutom är investeringskostnaden avsevärt mindre jämfört med kostnaden att bygga ett konventionellt reningsverk.

Pilotförsöken utfördes under 8 veckor hösten 2012 och följde ett försöksprogram med nytt driftsätt varje vecka. De olika driftfallen valdes ut för att kunna utvärdera pilotanläggningens funktion i så stor utsträckning som möjligt under kontinuerlig drift. Målet med de fyra första försöksveckorna var att uppnå en SS-avskiljning på 90 % vid direktfällningsdoserna och 70 % vid förfällningsdoserna. Försök gjordes med både polyaluminiumkloriden PAX XL – 100 och järnkloriden PIX 111 med jämförbara doser. Veckan med låg polymerdosering genomfördes dels för att utvärdera polymerens inverkan på fällningsprocessen, men också för att få en indikation på hur stor SS-avskiljning som kunde åstadkommas genom sedimentation vid en lägre kemikaliedosering. För jämförelse utfördes även försök där ingen kemikalietillsats skedde. Innan försöken avslutades gjordes även ett direktfällningsförsök med PAX:en där avloppsvattenflödet genom pilotanläggningen fördubblades.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.