Utökad biologisk nedbrytning med rörliga bärare av läkemedel och ett urval av ramdirektivets prioriterade ämnen

Per Falås, Maritha Hörsing, Eva Eriksson, Anna Ledin, Mikael E. Olsson, Jes la Cour Jansen, 2015.

Rapport cover

SAMMANFATTNING

I ramdirektivet för vatten finns en lista med prioriterade ämnen som ska fasas ut eller minskas innan de når vattenmiljön. Vilka ämnen på listan kan avloppsreningsverken ta hand om och vilka bör hanteras genom till exempel uppströmsarbete? Avancerade metoder för avloppsvattenrening utvecklas idag, bland annat biologiska processer som aktivt slam och system med rörliga bärare. Under MistraPharma-programmets första fas framgick det att reningsverk med rörliga bärare kan reducera läkemedel som är svårnedbrytbara i konventionella aktivslamanläggningar. Det visade sig också att lång slamålder i aktivslamanläggningar ger bättre reduktion än kort slamålder.

Syftet med det här projektet var att studera om kombinationen av rörliga bärare och låg belastning leder till ökad reduktion av några utvalda ämnena från ramdirektivets lista. Arbetet har genomförts av Lunds Tekniska Högskola, Danmarks Tekniske Universitet, VA SYD och NSVA, med stöd från AnoxKaldnes AB. Ämnen på prioriteringslistan samt några vattenlösliga läkemedel har valts för att utvärdera nedbrytningspotentialen. Försök har gjorts på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö i tre parallella pilotreaktorer med stor skillnad i hydraulisk uppehållstid och belastning. Långtgående nitrifikation uppnåddes i de tre anläggningarna med normal uppehållstid (1,5 timmar), med utökad uppehållstid (4 timmar) och med extremt lång uppehållstid (8–14 timmar). Anläggningen med normal uppehållstid uppvisade dock kortare perioder med genomslag av ammonium och högre halter av nitrit i det utgående avloppsvattnet än de två övriga som båda hade stabil och full nitrifikation. (Nitrifikation är en process där ammonium först oxideras till nitrit och nitrit därefter till nitrat.)

Nonylfenol, oktylfenol och en rad mindre polycykliska aromatiska kolväten (PAH) band så starkt till slammet och bärarna att det inte gick att utvärdera om de bröts ned. I praktiken förväntas de här substanserna minska kraftigt enbart genom inbindning till slam på reningsverk. Om ämnena ska tas bort från reningsverkens slam bör det med största sannolikhet ske genom uppströmsarbete.

Läkemedlen ibuprofen, ketoprofen och naproxen bröts ner ungefär lika fort som i tidigare studier, medan klofibrinsyra bröts ner betydligt snabbare. I stort sett fullständig reduktion av ibuprofen, naproxen, ketoprofen och klofibrinsyra kan förväntas i bäraranläggningar med både lång och mycket lång uppehållstid. Däremot verkar kontakttiden i en normalt belastad anläggning vara för kort för att säkerställa fullständig reduktion av läkemedlen. Utgående halter av en del läkemedel kan därför förväntas minskas ytterligare genom att öka uppehållstiden i system med rörliga bärare.

Läs hela rapporten i denna pdf

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.