Framtidens näringsåtervinning från avloppsvatten – energismartare än Haber Bosch?

Sammanfattning Energieffektiv återvinning av näringsämnen för användning inom jordbruk kommer att bli allt viktigare i framtiden. Med den nyutvecklade teknologin NPHarvest kan både kväve och fosfor återvinnas ur avloppsvatten. Projektet syftar till att jämföra NPHarvest med de mer traditionella återvinningsteknikerna som är permanent installerade på Recolab i Helsingborg (NSVA). Återvinningseffektivitet, produktkvalitet och processkostnader kommer att […]

NPHarvest – Hållbar återvinning av fosfor och kväve

NPHarvest är ett näringsåtervinningsprojekt som syftar till att utvärdera teknik för återvinning av kväve och fosfor ur avlopp. Detta projekt fokuserar på att analysera kvaliteten på de återvunna produkterna och bedöma dem och själva processen ur miljösynpunkt genom att göra en livscykelanalys. NPHarvest är ett näringsåtervinningsprojekt som syftar till att utvärdera teknik för återvinning av […]

LIWE LIFE

Vad är LIWE LIFE? LIWE (Lidköping Innovation Wastewater Eco-Hub) LIFE är ett 5-årigt EU-projekt inom Life-programmet som sträcker sig från 2018 till 2023. I projektet ingår förutom Lidköpings kommun även Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet, Lantbrukarnas Riksförbund, VA-teknik vid Lunds tekniska högskola, Högskolan i Borås samt Kompetenzzentrum Wasser Berlin. På LTH finns inom projektet i dagsläget en […]

BONUS CLEANWATER; Innovative research on water technology to remove micropollutants and microplastic from wastewater

BONUS CLEANWATER is a new research project focusing on reducing the input of micropollutants and microplastic into the Baltic Sea by exploring, developing and comparing new eco‐technological approaches. The project will use four innovative technologies which will be explored and further developed to reduce micropollutants and microplastics in wastewater focusing on finding solutions that are […]

Förgasning av slam – Är det lönt för svenska kommuner?

Sammanfattning Projektet är en litteraturgenomgång som ska mynna ut i en användaranpassad rapport om huruvida det är lönt för svenska kommuner att arbeta med termisk förgasning av slam. Förstudien kommer att utvärdera om termisk förgasning och/eller kall plasma är alternativa tekniker för hantering av slam. Frågan är om tekniken är mogen och hur effektiv den […]

Rening från svårnedbrytbara ämnen – omvärldsbevakning och kunskapssammanställning

Sammanfattning De första fullskaleanläggningarna för reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara ämnen finns framför allt i Schweiz och Tyskland. Genom att ta del av erfarenheter från dessa och andra länder kan värdefulla kunskaper överföras till Sverige. En central uppgift är att beskriva hur olika typer av svenska reningsverk kan kompletteras med det som ibland benämns […]

RESVAV – Rening av svårnedbrytbara ämnen från avloppsvatten

Sammanfattning Inom ramen för projektet ska reningseffektiviteten för läkemedelsrester, ramdirektivets prioriterade substanser och andra svårnedbrytbara ämnen studeras. Försök genomförs med ozon och aktivt kol. Teknik utvärderas framför allt utifrån substansreduktion och implementeringsmöjligheter vid svenska reningsverk. Analysen omfattar processmässiga överväganden, krav på eventuell efterbehandling och lösning av olika driftsfrågor. Projektet förväntas generera utveckling av reningsprocesser avsedda […]

Analys av biologiskt överskottsslams rötbarhet vid stigande aerob slamålder – problem, möjligheter och konsekvenser

Sammanfattning Flertalet större reningsverk är idag utformade för långtgående biologisk kväveavskiljning. Detta förutsätter hög slamålder, typiskt 15-25 dygn, vilket innebär att innehållet av organiskt kol förbrukas både aerobt och under denitrifikationsfasen. Således kommer den tillgängliga mängden organiskt kol för en efterföljande rötning att vara väsentligt reducerad jämfört med vad som är fallet för en anläggning […]

RoSOR – Robusta sorterande system för stadens organiska restprodukter

Sammanfattning Hållbara attraktiva städer globalt kräver hushållning med vatten och nyttiggörande av samhällets restprodukter. I dagens storskaliga avloppssystem blandas avloppsvatten från toaletter med avlopp från bad, dusch och tvätt. Samtidigt når man inte en tillräckligt hög utsortering av matavfall från övriga avfallsflöden. Genom att separera toalettavlopp från övrigt hushållsavlopp och underlätta utsortering av matavfall kan […]

Rejektvattenbehandling i Sverige och internationellt – en kunskapssammanställning

Sammanfattning Det finns i nuläget ingen överskådlig och tydlig sammanställning av olika behandlingsmetoder för rejektvatten. Syftet med projektet är att tillhandahålla en utförlig redogörelse och kartläggning av såväl biologiska som växtnäringsåterförande metoder för separat behandling av rejektvatten som härstammar från avvattning av rötat slam vid kommunala avloppsreningsverk. De biologiska metoderna kommer jämföras mot varandra med […]

Future City Flow

Sammanfattning Vatten är en resurs i den hållbara staden och kan skapa attraktivitet genom grönska och trevnad. Rätt placerade kan grönområden, vegetation och öppna bäckar ta hand om regn och avlasta avloppssystem. En trevlig och säker stadsmiljö kan skapas parallellt med att översvämningar undviks och vattenkvalitén förbättras genom mindre utsläpp av dåligt renat avloppsvatten. Åldrande […]

Hur stora regnhändelser kan omhändertas i Ekostaden Augustenborg?

Sammanfattning Detta projekt syftar till att ta fram en generell metod för att kunna uppskatta det maximala regn som kan hanteras i en urban miljö i svenska städer. Studien utgår från Augustenborgsområdet i Malmö vilket är världskänt för sina blå-gröna dagvattenlösningar inom inre tätort. En omfattande distribuerad hydrodynamisk modell över Augustenborgsområdet kommer att byggas med […]

Ozonering för filamentbekämpning på reningsverk – Bevisat effektivt men hur fungerar det egentligen?

Sammanfattning Filamentbildande bakterier är ett vanligt förekommande och allvarligt problem på avloppsreningsverk med aktivslamteknik, då filamenten förhindrar god sedimentering om de växer till i alltför riklig mängd. Tillsats av små doser av ozon har visats vara framgångsrikt och dessutom ekonomiskt fördelaktigt då kostnader för drift i form av slamsugning och transport minskar och utbyggnad av […]

Uppföljning och optimering av sidoströmshydrolyser på svenska reningsverk

Sammanfattning Sverige har idag krav på långtgående fosforrening för landets avloppsreningsverk. Samtidigt finns krav från regeringen på hållbar återföring av näringsämnen, framförallt fosfor, från avlopp. Fosforrening sker idag vanligtvis via kemisk fällning men ett trettiotal Svenska verk drivs idag med biologisk fosforavskiljning. Av dessa 30-talet reningsverk har ett 10-tal en process som innefattar någon typ […]

Adaptive Urban landscape and solutions for water challenges in Europe – Towards developing the blue-green layer of Swedish cities’ master plans

The project aims to collect and analyse different types of urban landscapes which are capable to adapt to climate change. The project concentrates on urban landscape and the opportunities it offers to cities in overcoming the water challenges. The focus is gaining more knowledge on design based techniques to make the cities more sustainable and […]

Vattenresilienta städer

Projektets syfte är att hjälpa Skånes städer att bli mer resilienta mot klimatförändringar. Huvudidén är att utvärdera hur övergripande vattenplanering fungerar i ett antal Skånska städer och bedöma vilka åtgärder som måste göras för att hantera framtida vattenutmaningar. Samarbetet kommer att fokuseras på lokal kunskapsöverföring där framgångsrika erfarenheter från en stad kan utnyttjas i en […]

Sorterande spillvattensystem – erfarenheter, ekonomi, samhällsnytta och implementering

Att införa sorterande system kan vara ett sätt att klara framtidens krav på avloppsreningen vad gäller skarpare krav på utsläpp till recipient och kretslopp av växtnäringsämnen. I Helsingborg pågår förberedelser för ett införande av sorterande system för stadsdelen H+ och det finns därmed en unik möjlighet för Sveriges VA-förvaltningar att följa upp och dra lärdomar […]

Den varma och rena staden (del II)

VA-teknik vid LTH tillsammans med VA SYD (via Sweden Water Research) kommer att delta i fortsättningen av projektet ”Den varma och rena staden” som delfinansieras av VINNOVA. Lunds kommun står som bidragsmottagaren och Markus Paulsson ska leda projektet. Projektet skall utveckla ny teknik, kombinera samt applicera olika metoder för att förbättra avloppsvattenreningen. Samtidigt framställs produkter […]

Mer biogas med ny avloppsvattenreningsteknik

Region Skåne har beviljat medel för ett biogasprojekt där VA-teknik, LTH och VA SYD (genom Sweden Water Research) kommer att samarbeta. Inom projektet utvärderas biogaspotentialen för ett nytt koncept för avloppsvattenrening. Konceptet som består av mekanisk avskiljning i tre steg, för att uppnå en mycket hög reningsgrad, kommer att generera ett slam som förväntas ge […]

Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

Projektets övergripande mål är utveckling av reningsprocesser avsedda för reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föreningar på befintliga kommunala avloppsreningsverk. Inom ramen för projektet ska reningseffektiviteten för läkemedelsrester, ramdirektivets prioriterade substanser och andra svårnedbrytbara ämnen studeras. Försök genomförs med ozon och aktivt kol. Teknik utvärderas utifrån substansreduktion, reduktion av ekotoxikologiska effekter och implementeringsmöjligheter vid svenska […]

Biosorption in the activated sludge process

The activated sludge process is the most common wastewater treatment process in the developed world. Removal of organic matter, nitrogen, and phosphorous is accomplished by flocs containing living microorganisms. Both physical and biochemical processes contribute to removal of the target pollutants. Biochemical conversions in activated sludge can be modeled relatively accurately. It is also well-known […]

Biogasproduktion vid låg temperatur från industriavlopp som genereras i stora volymer – AmbiGAS

Lågkoncentrerade industriavlopp som genereras i stora volymer utgör en stor potential för biogasproduktion. Dock måste de förknippade problemen med dessa avlopp lösas för att utnyttja denna. De låga koncentrationerna och temperaturer på 12-25 °C gör att upphettning av avlopp till den för biogasprocesser normala temperaturen 35 °C är orimligt ur energisynpunkt. Utveckling av processteknik och […]

Benchmarking av gödselsamrötning med avloppsslam mot förbränning av häst- och djurparksgödsel

Projektet skall utreda potential, risker och kostnader för energiutvinning av hästgödsel och djurparksgödsel genom rötning till biogas tillsammans med avloppsslam jämfört med förbränning. Särskilt fokus kommer att ligga på effektiv återvinning av näringsämnen till lantbruket för att sluta kretsloppet och öka avkastningen. Utredningen kommer även att inkludera juridiska aspekter och reglering avseende rötrest och förbränningsaska. […]

Nomigas -Novel microbiological platform for optimization of biogas production

VA-teknik vid LTH  deltar i perioden 2014-2017 i ett stort dansk strategiskt projekt, Nomigas. Projektet leds av Professor Per Halkjær Nielsen på Ålborg universitet. Från VA-teknik deltar Åsa Davidsson och Jes la Cour Jansen. Projektets syfte är att säkerställa stabil rötning av och högt biogasutbyte från lågvärdiga substrat genom bättre förståelse av samspelet mellan de […]

Ökad biogasproduktion från slam med ozonbehandling

Av Skånes totala biogasproduktion kommer i dagsläget nästan 30% från avloppsslammet. Mängderna avloppsslam beräknas dessutom öka med en framtida befolkningsökning. De större avloppsreningsverken har rötkammare och utnyttjar redan en del av det organiska innehållet i slammet för biogasproduktion. Det finns dock potential för att utöka denna biogasproduktion genom förbehandling av slammet. Det finns olika typer […]

Topwaste – the optimal treatment of waste

The main objective of the project is to contribute to improved use of waste for energy or material recycling integrating economic and environmental considerations including resource scarcity. Important questions to answer will be: “How much waste will we have in the future?” “What is the future optimal treatment of waste fractions in terms of economy […]

Tillämpning av satsvis reaktor (SBR) med granulerat aktivt slam för avloppsvattenrening

Granulerat aktivt slam är en ny process för biologisk avloppsvattenrening. Dessa aggregat kan beskrivas som en typ av biofilm där mikroorganismerna växer tätt samman och formar mycket kompakta runda granuler några mm i diameter. Tekniken betraktas som mycket lovande i huvudsak på grund av granulernas goda avskiljningsegenskaper vilket möjliggör mycket kompakta system som klarar mycket […]

Städernas ekologiska dagvattenhantering

Dagvattenhanteringen är en knäckfråga för den hållbara attraktiva staden. Genom klimatförändringarna kommer kraftiga regn att bli vanligare och de blir intensivare. Översvämningarna i Köpenhamn sommaren 2011 är ett exempel på händelser som kan förmodas bli allt vanligare framöver. Men också för vardagen i den hållbara staden måste dagvattenhanteringen lösas på annat sätt än genom konventionell […]

Microbial electrochemistry

Microbes obtain energy by oxidizing an electron donor with low potential and reducing an electron acceptor with higher potential. Recently, it was discovered that some microbes can utilize a solid electrode as electron donor or acceptor and, thus, serve as living catalysts for electrochemical reactions. This microbial electrochemical system could potentially be used for a […]

Faktorer som reglerar bakteriell adhesion och aggregering i aktivt slam och dess effekt på avloppsvattenrening

Reningen av avloppsvatten görs vanligtvis genom ett konsortium av mikroorganismer, i huvudsak bakterier, som hålls i hög koncentration i reningsverket och som bryter ner organiska ämnen samt närsalter i avloppsvattnet. När reningen utförs med den mycket vanligt förekommande aktivslamprocessen hålls mikroorganismerna suspenderade i tankar. Förutom att utföra önskade biokemiska omvandlingsprocesser måste även mikroorganismerna bilda aggregat, […]

Biosorption in the activated sludge process

The activated sludge process is the most common wastewater treatment process in the developed world. Removal of organic matter, nitrogen, and phosphorous is accomplished by flocs containing living microorganisms. Both physical and biochemical processes contribute to removal of the target pollutants. Biochemical conversions in activated sludge can be modeled relatively accurately. It is also well-known […]

Användning av anammox för en förbättrad kväveavskiljning vid avloppsreningsverk

Målet med projektet är att studera nya mer effektiva och energisnåla metoder för biologisk kväverening från avloppsvatten.  I konventionell kväverening går det år mycket energi genom luftning och tillsats av extern kolkälla (ofta metanol eller etanol) som behövs vid de två delstegen nitrifikation och denitrifikation. I deammonifikationsprocessen sker i första steget oxidation av halva mängden […]

Biogasproduktion vid låg temperatur från industriavlopp som genereras i stora volymer

Lågkoncentrerade industriavlopp som genereras i stora volymer utgör en stor potential för biogasproduktion. Dock måste de förknippade problemen med dessa avlopp lösas för att utnyttja denna. De låga koncentrationerna och temperaturer på 12-25 °C gör att upphettning av avlopp till den för biogasprocesser normala temperaturen 35 °C är orimligt ur energisynpunkt. Utveckling av processteknik och […]