Forskningsprojekt

LIWE LIFE

LIWE LIFE

Vad är LIWE LIFE? LIWE (Lidköping Innovation Wastewater Eco-Hub) LIFE är ett 5-årigt EU-projekt inom Life-programmet som sträcker sig från 2018 till 2023. I projektet ingår förutom Lidköpings kommun även Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet, Lantbrukarnas Riksförbund, VA-teknik vid Lunds tekniska högskola,…

RESVAV – Rening av svårnedbrytbara ämnen från avloppsvatten

Sammanfattning Inom ramen för projektet ska reningseffektiviteten för läkemedelsrester, ramdirektivets prioriterade substanser och andra svårnedbrytbara ämnen studeras. Försök genomförs med ozon och aktivt kol. Teknik utvärderas framför allt utifrån substansreduktion och implementeringsmöjligheter vid svenska reningsverk. Analysen omfattar processmässiga överväganden, krav…

Analys av biologiskt överskottsslams rötbarhet vid stigande aerob slamålder – problem, möjligheter och konsekvenser

Sammanfattning Flertalet större reningsverk är idag utformade för långtgående biologisk kväveavskiljning. Detta förutsätter hög slamålder, typiskt 15-25 dygn, vilket innebär att innehållet av organiskt kol förbrukas både aerobt och under denitrifikationsfasen. Således kommer den tillgängliga mängden organiskt kol för en…

Rejektvattenbehandling i Sverige och internationellt – en kunskapssammanställning

Sammanfattning Det finns i nuläget ingen överskådlig och tydlig sammanställning av olika behandlingsmetoder för rejektvatten. Syftet med projektet är att tillhandahålla en utförlig redogörelse och kartläggning av såväl biologiska som växtnäringsåterförande metoder för separat behandling av rejektvatten som härstammar från…

© VA-Teknik Södra