Rening från svårnedbrytbara ämnen – omvärldsbevakning och kunskapssammanställning

Sammanfattning

De första fullskaleanläggningarna för reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara ämnen finns framför allt i Schweiz och Tyskland. Genom att ta del av erfarenheter från dessa och andra länder kan värdefulla kunskaper överföras till Sverige. En central uppgift är att beskriva hur olika typer av svenska reningsverk kan kompletteras med det som ibland benämns som avancerad rening och i de flesta fall avser tekniker baserade på ozon eller aktivt kol. En sådan beskrivning är en viktig förutsättning för framtida bedömningar av vilka reningsinsatser som kan uppnås till vilka kostnader och till vilket extra energibehov (kostnad och energi räknat både per ansluten person per behandlad m3 avloppsvatten) och om det tillkommer nya arbetsmiljöaspekter som behöver beaktas.

Den föreslagna studien utgör en kunskapssammanställning i syfte att beskriva olika fullskaletillämpningar för rening från svårnedbrytbara ämnen i kommunalt avloppsvatten.

Projektet består av två delprojekt som rapporteras var för sig. Delprojekt 1 utgör en beskrivning av situationen samt de drivkrafter (debatt, miljömål, ny kunskap, initiativ från VA-branschen) och lagstiftning som drivit på införandet av läkemedelsrening i Schweiz och Tyskland. Till detta projekt hör en studieresa. Delprojekt 2 motsvarar en beskrivning av erfarenheter från andra länder, både i och utanför Europa. De båda delprojekten genomförs med fördel parallellt.

Projekt titel: Rening från svårnedbrytbara ämnen – omvärldsbevakning och kunskapssammanställning
Projektledare: Michael Cimbritz
Organisation: LTH
Adress: Box 124, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 82 95
E-post: michael.cimbritz@chemeng.lth.se
 
Tidplan: september 2015 – januari 2016
Total projektkostnad: 640 500 kr
Projektanslag: 374 500
Finansiärer: Svenskt Vatten Utveckling och Havs- och vattenmyndigheten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.