Ökad biogasproduktion från slam med ozonbehandling

Av Skånes totala biogasproduktion kommer i dagsläget nästan 30% från avloppsslammet. Mängderna avloppsslam beräknas dessutom öka med en framtida befolkningsökning. De större avloppsreningsverken har rötkammare och utnyttjar redan en del av det organiska innehållet i slammet för biogasproduktion. Det finns dock potential för att utöka denna biogasproduktion genom förbehandling av slammet. Det finns olika typer av förbehandlingsmetoder, men en metod skulle kunna vara tillsats av små mängder ozon. Ozon kan nämligen bryta ned slammet så att det blir tillgängligt för biogasprocessen och dessutom göra så att naturligt förekommande enzymer i slammet frisläpps, vilket också bidrar till en ökning av biogasutbytet.

Ozonering av slam kan dessutom medföra att biogasprocessen blir snabbare vilket skulle kunna leda till att uppehållstiden kan minskas och därmed leda till att rötkapaciteten ökar. Detta skulle betyda att de befintliga rötkamrarna i regionen kan nyttjas till mer externt substrat. Idag vet man dock inte hur stor effekt ozonering av slam resulterar i och därför behövs mer forskning och utvecklingsarbete.

Syftet med projektet är därför att öka biogasproduktionen från avloppsslam på befintliga rötkammare (på avloppsreningsverk i Skåne) genom att förbehandla slam med ozon. För att få en optimal metod med lite energibehov som ändå resulterar i hög biogasproduktion, behöver vi ta reda på vilka slam som påverkas positivt av ozonering och vilka doser av ozon som krävs. Projektet kommer att innefatta ozonbehandling av olika slam med efterföljande biogaspotentialmätning för att utvärdera effekten. Beräkningar utifrån laboratorieförsöken görs för att bedöma hur mycket befintliga rötningsprocesser skulle kunna effektiviseras med hjälp av ozondosering samt hur mycket ytterligare biogas som skulle kunna produceras från det avloppsslam som i nuläget inte rötas.

Projekt titel: Ökad biogasproduktion från slam med ozonbehandling
Projektledare: Karin Jönsson/Marinette Hagman
Organisation: LTH/NSVA
Adress: Box 2022, 250 02 Helsingborg
Telefon: 010-490 9817
E-post: karin.jonsson@chemeng.lth.se; marinette.hagman@nsva.se
 
Tidplan: jan 2013 – mars 2014
Total projektkostnad: 800 000 kr
Projektanslag: 400 000 kr, Region Skåne
Finansiärer: NSVA, Primozone och Lunds Tekniska Högskola

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.