Mer biogas med ny avloppsvattenreningsteknik

Region Skåne har beviljat medel för ett biogasprojekt där VA-teknik, LTH och VA SYD (genom Sweden Water Research) kommer att samarbeta. Inom projektet utvärderas biogaspotentialen för ett nytt koncept för avloppsvattenrening. Konceptet som består av mekanisk avskiljning i tre steg, för att uppnå en mycket hög reningsgrad, kommer att generera ett slam som förväntas ge en ökad biogasproduktion jämfört med dagsläget. För att ytterligare öka biogasproduktionen från slammet och även kapaciteten i befintliga rötkammare kommer även ett s.k. hydrolyssteg före biogassteget att testas.

Arbetet utförs av VA SYD och VA-teknik vid LTH i samarbete med Hydrotech AB, Alfa Laval AB och Aquaporin A/S. Hydrolystesterna görs experimentellt i laboratorieskala och även i kontinuerlig pilotskala. Effekten på biogasproduktion undersöks i satsvisa laboratorietester. Slammens karaktär (t.ex. koncentration av organiskt mtrl, temperatur, förtjockningsegenskaper) före och efter hydrolys bestäms dels för att utvärdera betydelsen av hydrolyssteget, men även för att hitta en lämplig anaerob teknik att eventuellt undersöka vidare.

 

Projekt titel: Mer biogas med ny avloppsvattenreningsteknik
Projektledare: Tobias Hey (VA SYD) /Åsa Davidsson (LTH)
Organisation: VA SYD
Adress: Box 233, Malmö
Telefon: 040-6350354
E-post: tobias.hey@vasyd.se; asa.davidsson@chemeng.lth.se
 
Tidplan: Augusti 2014 – Februari 2015
Total projektkostnad: 1 948 700 kr
Projektanslag: 300 000 kr från Region Skåne
Finansiärer: Deltagarna och Region Skåne

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.