Rejektvattenbehandling i Sverige och internationellt – en kunskapssammanställning

Sammanfattning

Det finns i nuläget ingen överskådlig och tydlig sammanställning av olika behandlingsmetoder för rejektvatten. Syftet med projektet är att tillhandahålla en utförlig redogörelse och kartläggning av såväl biologiska som växtnäringsåterförande metoder för separat behandling av rejektvatten som härstammar från avvattning av rötat slam vid kommunala avloppsreningsverk. De biologiska metoderna kommer jämföras mot varandra med relevanta nyckeltal som exempelvis energiförbrukning och driftkostnad per kg reducerat kväve, volymetrisk reduktionshastighet, driftproblem, uppstartstid etc. De växtnäringsåterförande metoderna kommer handhas i separat kapitel men kommer även inkluderas i den övriga jämförelsen för relevanta punkter. Projektet kommer mynna i en rapport som ska kunna användas som verktyg vid övervägande att införa separat rejektvattenbehandling. Ur rapporten kommer kunna inhämtas uttömmande information om de olika behandlingsmetoderna men även vägledning för vilken behandlingsmetod som kan vara lämplig utifrån givna förutsättningar vid ett avloppsreningsverk. I projektet kommer även inkluderas fallstudier från befintliga anläggningar med separat rejektvattenbehandling. Avsikten är att dessa fallstudier ska omfatta anläggningar med traditionell SBR, SBR med nitritation-denitritation, SHARON, Anammox/MBBR, Anammox/granuler, bioaugmentation, struvitproduktion samt ammoniakstripping.

 

Projekt titel: Rejektvattenbehandling i Sverige och internationellt

– en kunskapssammanställning

Projektledare: Fredrik Stenström
Organisation: VA-Ingenjörern
Adress: Trädgårdsgatan 12, 702 12 ÖREBRO
Telefon: 019-16 11 62
E-post: fredrik.stenstrom@vaing.se
 
Tidplan: maj 2015 – mars 2016
Total projektkostnad: 487 175 kr
Projektanslag: Svenskt Vatten Utveckling 245 500 kr, VA-Ingenjörerna, LTH och deltagande kommuner 241 675 kr
Finansiärer: Svenskt Vatten Utveckling, VA-Ingenjörerna, LTH och deltagande kommuner

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.