Biogasproduktion vid låg temperatur från industriavlopp som genereras i stora volymer - AmbiGAS

Lågkoncentrerade industriavlopp som genereras i stora volymer utgör en stor potential för biogasproduktion. Dock måste de förknippade problemen med dessa avlopp lösas för att utnyttja denna. De låga koncentrationerna och temperaturer på 12-25 °C gör att upphettning av avlopp till den för biogasprocesser normala temperaturen 35 °C är orimligt ur energisynpunkt. Utveckling av processteknik och konfigurationer behövs därför för att kompensera för den reducerade nedbrytningshastigheten som fås vid låga temperaturer.

Vidare ökar lösligheten av biogas i vätskefasen på grund av den låga temperaturen och förloras därmed. Projektets mål är att utveckla processteknologi, designkriterier och driftsstrategier för biogasproduktion från stora volymer lågkoncentrerade industriavlopp. Detta skall göras genom att utveckla anaeroba processer som klarar av att drivas vid låga temperaturer för att minska energibehovet genom att kombinera lågtemperaturtoleranta mikroorganismer med innovativa reaktorkonfigurationer. Maximerad metanuppsamling görs genom optimerad membranbaserad gasåtervinning och uppgradering för att maximera energiproduktionen.

Projektet drivs under tre års tid från 1 september 2013 och utförs i samarbete med University of Southampton, National university of Ireland, Aachen University samt industripartners i respektive land. Svensk industripartner är Alfa Laval som bidrar med membranexpertis. Projektet är en del av ERA-NET bioenergy (http://www.eranetbioenergy.net/website/exec/front) och den svenska delen av projektet finansieras av energimyndigheten.

Projekt titel: Biogasproduktion vid låg temperatur från industriavlopp som genereras i stora volymer – AmbiGAS
Projektledare: Jes la Cour Jansen
Organisation: VA-teknik, LTH
Adress: Box 124, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 89 99
E-post: Jes.la_Cour_Jansen@chemeng.lth.se
 
Tidplan: September 2013 – Augusti 2016
Total projektkostnad: 1.98 M€ (varav 1.76 MSEK för LTH)
Projektanslag:
Finansiärer: Energimyndigheten (1.76 MSEK)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.