Future City Flow

Sammanfattning

Vatten är en resurs i den hållbara staden och kan skapa attraktivitet genom grönska och trevnad. Rätt placerade kan grönområden, vegetation och öppna bäckar ta hand om regn och avlasta avloppssystem. En trevlig och säker stadsmiljö kan skapas parallellt med att översvämningar undviks och vattenkvalitén förbättras genom mindre utsläpp av dåligt renat avloppsvatten.

Åldrande ledningar, förändrat klimat med intensivare regn, stora hårdgjorda ytor i kombination med att dagvatten och avloppsvatten hamnar i gemensam ledning, ställer till stora problem i städer. Bristerna i avloppssystemen innebär att de inte är framtidssäkra för samhällets ekonomi, miljö eller människors hälsa och välbefinnande.

Samtidigt får stadsnära vatten en allt större betydelse för mänskors sociala liv, för rekreation och bad. Det är därför av stor vikt att de stora vattenflödena som uppstår i städerna kan minskas, styras och renas effektivt. Men ofta saknas information och redskap för att samordna och agera optimalt.

Future City Flow ska utveckla ett informations- och beslutsstödsystem som kan beskriva sammanhangen mellan aktion och verkan på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Beslutsstödsystemen ska vara applicerbara på små och stora städer både i Sverige och internationellt och utgöra ett effektivt verktyg för både kortsiktig systemoptimering och långsiktigt förebyggande.

De tekniska förutsättningarna för beslutsstödsystem finns idag. Det avgörande steget är att paketera dessa så att de kan utgöra en effektiv och naturlig del i arbetsprocesser och informationsflöden. Med projektets samlade kompetens kan en sådan produkt utvecklas. Efterfrågan på en global marknad är stor och växer i takt med att urbaniseringstrenden håller i sig och klimatet förändras.

Projekt titel: Future City Flow
Projektledare: Marinette Hagman
Organisation: Sweden Water Research
Adress: Box 2022, 250 02 Helsingborg
Telefon: 010-490 9817
E-post: Marinette.Hagman@nsva.se
 
Tidplan: Juni  2015 – januari 2016
Total projektkostnad: 646 000 kr
Projektanslag: 500 000 kr, Vinnova
Finansiärer: Vinnova, Sweden Water Research, Gryab, DHI, CactusUniview, 4IT, WIN, Swepur, NSVA, Lunds Tekniska Högskola

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.