Förgasning av slam - Är det lönt för svenska kommuner?

Sammanfattning

Projektet är en litteraturgenomgång som ska mynna ut i en användaranpassad rapport om huruvida det är lönt för svenska kommuner att arbeta med termisk förgasning av slam. Förstudien kommer att utvärdera om termisk förgasning och/eller kall plasma är alternativa tekniker för hantering av slam. Frågan är om tekniken är mogen och hur effektiv den är och hur resurserna i slammet kan utnyttjas. Dessa tekniker jämförs med förbränning och pyrolys som är andra alternativ. Förstudien väntas ligga till grund för ett större pilotprojekt om positiva resultat erhålls. Frågan som ska besvaras: Är det i dagsläget lönt att göra termisk förgasning av slam?

Projektet utförs av forskaren Anders Arkell.

Projekt titel: Förgasning av slam
Projektledare: Jes la Cour Jansen
Organisation: VA-teknik, LTH
Adress: Box 124, 221 00 Lund
Telefon: 046-2228999
E-post: Jes.la_Cour_Jansen@vateknik.lth.se
 
Tidplan: april 2016 – oktober 2016. AVSLUTAT
Total projektkostnad: 230 000 kr
Projektanslag: Fokusgruppsprojekt inom ERH och FAV
Finansiärer: VA-teknik Södra – Fokusgruppsprojekt

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.