Städernas ekologiska dagvattenhantering

Dagvattenhanteringen är en knäckfråga för den hållbara attraktiva staden. Genom klimatförändringarna kommer kraftiga regn att bli vanligare och de blir intensivare. Översvämningarna i Köpenhamn sommaren 2011 är ett exempel på händelser som kan förmodas bli allt vanligare framöver. Men också för vardagen i den hållbara staden måste dagvattenhanteringen lösas på annat sätt än genom konventionell teknik med brunnar och ledningar. Belastningarna med stora flöden i reningsverken från kombinerade avloppssystem,

belastningar på recipienter i form av bäckar, åar, sjöar och hav från separerade system och översvämningar och problem i fastigheter vid stora regn måste hanteras även med nuvarande klimatförutsättningar. Dagvattnet innehåller föroreningar som idag är problematiska och som med tiden riskerar leda till krav på rening av allt dagvatten. Kraven ökar på att hantera föroreningarna. Det finns mycket teknisk kunskap inom hållbara dagvattenlösningar där det gröna nyttjas för reduktion av föroreningar och fördröjning. Genom att utnyttja ytor och grönska i staden kan avrinningen fördröjas, flödena minskas och föroreningar i dagvattnet bindas eller behandlas. Det minskar belastningen på de tekniska infrastruktursystemen, minskar kraven på rening av dagvattnet, minskar belastningarna på recipienterna och minskar riskerna för skador och skapa attraktivare städer. Tekniken för att utnyttja tak, markytor och växtlighet för att fördröja och rena dagvattnet är känd men tillämpas i mycket liten utsträckning. Satsning på innovationssystem för dagvattenhantering ska inriktas på att marknadsintroducera system för integrerad hantering där ekologisk dagvattenhantering kombineras med traditionell teknik.

Projekt titel: Städernas ekologiska dagvattenhantering
Projektledare: Anders Kristoffersson
Organisation: Institutionen för landskapsarkitektur, planering

och förvaltning, SLU, Alnarp

Adress: Box 66, 230 53 Helsingborg
Telefon: 040-41 51 36
E-post: anders.kristoffersson@slu.se
 
Tidplan: maj 2013 –december 2013
Total projektkostnad: 625 000 kr
Projektanslag: 500 000 kr, NSVA
Finansiärer: SLU, Teknopol AB, NSVA, Ramböll, Lunds Tekniska Högskola

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.