Tillämpning av satsvis reaktor (SBR) med granulerat aktivt slam för avloppsvattenrening

Granulerat aktivt slam är en ny process för biologisk avloppsvattenrening. Dessa aggregat kan beskrivas som en typ av biofilm där mikroorganismerna växer tätt samman och formar mycket kompakta runda granuler några mm i diameter. Tekniken betraktas som mycket lovande i huvudsak på grund av granulernas goda avskiljningsegenskaper vilket möjliggör mycket kompakta system som klarar mycket höga hydrauliska belastningar. Dessutom kan höga koncentrationer av biomassa uppnås.  Avloppsreningsverk för kvävereduktion kräver vanligtvis stora bassängvolymer. Ökade utsläppskrav nödvändiggör uppgraderingar av reningsverken och kompakta processlösningar är ofta en nödvändighet. Granuler bildas endast då miljöbetingelserna är optimala. Detta kan uppnås i SBR system designade som bubbelkolonner där mikroorganismerna utsätts för stora variationer i substratkoncentrationer och hög turbulens. Genom att tillämpa en sedimenteringsfas på endast några få minuter kan endast de mikroorganismer som kan bilda granuler stanna kvar i systemet. Genom granulernas stora diameter kan substratgradienter bildas inuti granulerna vilket möjliggör samtidig nitrifikation och denitrifikation. Målet med den här studien är att vidare utforska aeroba granulbaserade processer för avloppsvattenreningen genom att kartlägga den mikrobiella sammansättningen samt dess effekt på omvandlingsprocesserna.

Projekt titel: Tillämpning av satsvis reaktor (SBR) med granulerat aktivt slam för avloppsvattenrening
Projektledare: Britt-Marie Wilén
Organisation: Chalmers tekniksa högskola, Inst för Bygg- och Miljöteknik, Vatten Miljö Teknik, Sven Hultins gata 8
Adress: 412 96 Göteborg
Telefon: 031-772 2153
E-post: britt-marie.wilen@chalmers.se
 
Tidplan: 2011-2013
Total projektkostnad: 3 950 000 kr
Projektanslag: 3 950 000 kr FORMAS
Finansiärer: FORMAS

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.