Sorterande spillvattensystem – erfarenheter, ekonomi, samhällsnytta och implementering

Att införa sorterande system kan vara ett sätt att klara framtidens krav på avloppsreningen vad gäller skarpare krav på utsläpp till recipient och kretslopp av växtnäringsämnen. I Helsingborg pågår förberedelser för ett införande av sorterande system för stadsdelen H+ och det finns därmed en unik möjlighet för Sveriges VA-förvaltningar att följa upp och dra lärdomar av ett pionjärprojekt på området. Syftet med sökt projekt är att: 1) sammanställa befintliga erfarenheter från planering, beslutsfattande och införande av källsorterande system, 2) ta fram en systemlösning för ett sorterande system för området H+ och beskriva dess tillämplighet i andra områden 3) genomföra en ekonomisk analys med avseende på kostnader och samhällsnytta, samt 4) belysa centrala planerings- och implementeringsfrågor. Utgångspunkten i projektet är det planerade systemet i H+ för separat ledningstransport av klosettvatten, matavfall via avfallskvarnar respektive bad-disk och tvättvatten. Erfarenheter av klosettvattensystem hämtas framförallt från Jenfelder Au i Tyskland och Sneek i Nederländerna samt från Norra Djurgårdsstaden i Stockholm (endast planeringsprocess). Erfarenheter av avfallskvarnar hämtas från projektet Fullriggaren i Malmö.

 

Projekt titel: Sorterande spillvattensystem – erfarenheter, ekonomi, samhällsnytta och implementering
Projektledare: Erik Kärrman
Organisation: Urban Water
Adress: Årstaängsvägen 1A, 117 43 Stockholm
Telefon: 073-030 04 14
E-post: erik.karrman@urbanwater.se
 
Tidplan: Okt 2014 – Sep 2015
Total projektkostnad: 1 Mkr
Projektanslag: 467 800 kr från SVU
Finansiärer: SVU, LTH, NSVA, Energimyndigheten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.