NPHarvest – Hållbar återvinning av fosfor och kväve

NPHarvest är ett näringsåtervinningsprojekt som syftar till att utvärdera teknik för återvinning av kväve och fosfor ur avlopp. Detta projekt fokuserar på att analysera kvaliteten på de återvunna produkterna och bedöma dem och själva processen ur miljösynpunkt genom att göra en livscykelanalys.

NPHarvest är ett näringsåtervinningsprojekt som syftar till att utvärdera teknik för återvinning av kväve och fosfor ur avlopp. Detta projekt fokuserar på att analysera kvaliteten på de återvunna produkterna och bedöma dem och själva processen ur miljösynpunkt genom att göra en livscykelanalys.

NPHarvest-tekniken har utvecklats vid Aalto-universitetet i Finland och kommer att utvärderas i testbädden Recolab, Helsingborg, parallellt med befintliga struvitåtervinnings- och ammoniakavskiljningsprocesser. Den NPHarvest-pilotanläggning som framgångsrikt testats i flera kortare försök kommer att flyttas till Recolab och avsikten är att under drygt ett halvår identifiera optimala processparametrar och driftsförhållanden för maximalt utbyte och kvalitet på återvunna produkter, med fokus på kväveåtervinning. Samtidigt bedöms teknologin med avseende på processtabilitet samt miljö- och ekonomiska aspekter.

NPHarvest-processen består av en förbehandlingsprocess för ”ballastad” sedimentering med kalk för avlägsnande av partiklar och återvinning av fosfor samt kväveåtervinning genom ammoniakstripping med hydrofoba gaspermeabla membran. Den nya processen har låg energiförbrukning samtidigt som standardkemikalier används. Produkterna är rent ammoniumsalt och hygieniskt fast material innehållande fosfor.

Tack vare att processer för struvitfällning och ammoniakstripping redan finns i Recolabanläggningen kan NPHarvest-tekniken jämföras med dessa mer konventionella tekniker i parallella försök under liknande driftsbetingelser.

Driften under projektperioden inkluderande grundläggande analyser, såsom t ex fosfor- och kväveinnehåll i produkterna, har redan beviljats finansiering via Richerts stiftelse, se projektet Framtidens näringsåtervinning från avloppsvatten – energismartare än Haber Bosch?. Således utgör detta projekt en påbyggnad med fler analyser avseende produktkvalitet (främst avseende tungmetaller, organiska föroreningar och hygieniska parametrar) och en ökad insamling av data för att möjliggöra bedömning av miljöpåverkan i ett större perspektiv med hjälp av livscykelanalys.

Den nya tekniken (NPHarvest) har potential att göra näringsåtervinning ur koncentrerade strömmar lönsam. Jämförelser görs med konventionell teknik vad gäller produktrenhet, ekonomi och miljöpåverkan. NPHarvest kan appliceras både på koncentrerade strömmar på avloppsreningsverk och på industrianläggningar (t ex deponier, biogasanläggningar) eller på större gårdar med djurhållning. Denna utvärdering ger viktig information för introduktion av tekniken på en svensk/nordisk marknad.

 

Projekt titel: NPHarvest – Hållbar återvinning av fosfor och kväve
Projektledare / Organisation: Hamse Kjerstadius (NSVA) & Karin Jönsson (VA-teknik LTH)
 
Projektpartners: Aalto University i Finland, Sweden Water Research, NSVA/Recolab, Miljösystemanalys på Chalmers, VA-teknik vid Inst. Kemiteknik LTH, Lidköpings kommun/LIWE LIFE
Telefon: 010-490 97 00(vx) HK, 046-222 86 07 KJ
E-post: hamse.kjerstadius@nsva.se; karin.jonsson@vateknik.lth.se
 
Tidplan: Januari – December 2021
Total projektkostnad: Ca 3,5 MKR
Projektanslag: 550.000 kr
Finansiär: Svenskt Vatten Utveckling

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.