Benchmarking av gödselsamrötning med avloppsslam mot förbränning av häst- och djurparksgödsel

Projektet skall utreda potential, risker och kostnader för energiutvinning av hästgödsel och djurparksgödsel genom rötning till biogas tillsammans med avloppsslam jämfört med förbränning. Särskilt fokus kommer att ligga på effektiv återvinning av näringsämnen till lantbruket för att sluta kretsloppet och öka avkastningen. Utredningen kommer även att inkludera juridiska aspekter och reglering avseende rötrest och förbränningsaska. För biogasaspekten kommer en välanvänd matematisk modell ”Anaerobic digestion model no. 1 (ADM1)” att anpassas till ett reningsverk och användas för att utreda potential och risker med att blanda in djurparks- och hästgödsel i rötprocessen vid ett avloppsreningsverk. Labbexperiment samt mätningar i fullskala kommer användas som stöd för att anpassa och konstruera en korrekt modell. Detta kommer att göras som ett samarbete mellan SP Energiteknik, VA-Teknik vid LTH och Institutionen Teknisk fysik på Chalmers.

Förbränningsexperiment kommer att utföras i Borås Energi och Miljös avfallspanna, varvid förbränningskapaciteten och effekten på emissioner av NOx och CO kommer dokumenteras.

Genom att kombinera resultat från de båda processalternativen och lagkrav angående applikation av resten och askan, kommer en energi- och kostnadsanalys utföras för att utreda hur inblandning av gödsel påverkar anläggningarnas driftkostnader, energibalans och ekonomiska resultat. De två teknikerna kommer sedan benchmarkas mot varandra. Vidare kommer SP Energiteknik tillsammans med Borås Energi och Miljö (ffa Gässlösa reningsverk) utveckla en handlingsplan för optimal hantering av inkommande gödsel och avgående röt- och förbränningsrest.

Projekt titel: Benchmarking av gödselsamrötning med avloppslam mot förbränning av häst- och djurparksgödsel
Projektledare: Karin Willquist
Organisation: SP Energi
Adress: Box 857, 50115 Borås
Telefon: 010-5165000
E-post: Karin.Willquist@sp.se
 
Tidplan: Jan 2014-
Total projektkostnad: 619 000 kr
Projektanslag: VGR (200 000 kr), Borås Energi och Miljö (120 000 kr), övriga naturainsatser
Finansiärer: VGR, Borås Energi och Miljö, Chalmers, Borås Ridskola, Borås djurpark

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.