Analys av biologiskt överskottsslams rötbarhet vid stigande aerob slamålder – problem, möjligheter och konsekvenser

Sammanfattning

Flertalet större reningsverk är idag utformade för långtgående biologisk kväveavskiljning. Detta förutsätter hög slamålder, typiskt 15-25 dygn, vilket innebär att innehållet av organiskt kol förbrukas både aerobt och under denitrifikationsfasen. Således kommer den tillgängliga mängden organiskt kol för en efterföljande rötning att vara väsentligt reducerad jämfört med vad som är fallet för en anläggning med enbart BOD-reduktion och betydligt lägre slamålder.

I detta projekt kommer rötningseffektivitet, biogaspotential, att undersökas som funktion av slamålder för ett antal olika överskottsslam. Till denna jämförelse hör också primärslam från system med och utan kemisk fällning. Utifrån resultaten initieras en diskussion om olika driftstrategier för rötkammare och separat behandling av primär- och överskottsslam.

Projektet genomförs i samarbete mellan LTH, VA SYD och SWECO och kommer att genomföras företrädelsevis i form av examensarbeten under våren 2016.

Projekt titel: Analys av biologiskt överskottsslams rötbarhet vid stigande aerob slamålder – problem, möjligheter och konsekvenser
Projektledare: Michael Cimbritz
Organisation: LTH
Adress: Box 124, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 82 95
E-post: michael.cimbritz@chemeng.lth.se
 
Tidplan: september 2015 – juni 2016
Total projektkostnad: 650 000 kr
Projektanslag: 400 000 kr
Finansiärer: J. Gust. Richert stiftelse

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.