Vattenresilienta städer

Projektets syfte är att hjälpa Skånes städer att bli mer resilienta mot klimatförändringar. Huvudidén är att utvärdera hur övergripande vattenplanering fungerar i ett antal Skånska städer och bedöma vilka åtgärder som måste göras för att hantera framtida vattenutmaningar. Samarbetet kommer att fokuseras på lokal kunskapsöverföring där framgångsrika erfarenheter från en stad kan utnyttjas i en annan. Städerna kan hjälpas åt att förstå varandras svagheter och styrkor och därmed förbättra förutsättningarna för hantering av stora katastrofer. Resultatet av projektet förväntas inte bara öka kunskapen hos beslutsfattare på ett tvärvetenskapligt sätt, utan också överbrygga ett kunskapsgap som finns mellan olika sektorer. Resultatet av projektet förväntas förbättra förhållandena i Region Skåne avseende säkerhet och bättre livsmiljö.

En tidig anpassning till framtida vattenutmaningar kommer att vara mindre kostsam än om vi väljer att hantera kostnaderna efter stora katastrofer och därför är det viktigt att ta itu med dessa utmaningar redan nu. Det finns bara ett sätt att hantera dessa utmaningar och det är genom att ta fram principer för en långsiktigt hållbar vattenhantering. Det finns tillräckligt med tecken som pekar på hur nödvändigt det är att göra våra städer mer resilienta och att effekten av vatten bättre måste integreras i stadsplaneringsprocessen. Skåne handskas redan idag med konsekvenserna av stormen Sven 2013 och effekten av monsterregnet 2011 i Köpenhamn diskuteras livligt även på den skånska sidan av sundet. Vidare förutsäger IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) en ökning av nederbördsmängderna med upp till 20 % fram till år 2100 i norra Europa under vinterperioden.

En metodik för vattenplanering som håller på att utvecklas internationellt är WSUD (Water Sensitive Urban Design). WSUD är ett förhållningssätt som ursprungligen använts för att beskriva ett planeringssätt för dagvattenhantering i Australien. I en mer utvidgad kontext är det en vision om att transformera städer och samhällen, på ett sätt som hjälper dem att leva i harmoni med naturliga vattenmiljöer och därmed göra dem mer flexibla mot nuvarande och framtida vattenutmaningar. Avsikten med detta projekt är att introducera och bidra till uppbygganden av detta förhållningssätt i Skåne.

Projekt titel: Vattenresilienta städer
Projektledare: Henrik Aspegren / Misagh Mottaghi
Organisation: VA SYD
Adress: Box 191, 201 21 Malmö
Telefon: 040-6350178
E-post: henrik.aspegren@vasyd.se
 
Tidplan: september 2014 – augusti 2015
Total projektkostnad: 530 000 kr
Projektanslag: 200 000 kr, Region Skåne
Finansiärer: SWR/NSVA&VA SYD, Eslövs kommun, Helsingborgs stad, Kristianstads kommun, Malmö stad, SBHub, LTH

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.