Faktorer som reglerar bakteriell adhesion och aggregering i aktivt slam och dess effekt på avloppsvattenrening

Reningen av avloppsvatten görs vanligtvis genom ett konsortium av mikroorganismer, i huvudsak bakterier, som hålls i hög koncentration i reningsverket och som bryter ner organiska ämnen samt närsalter i avloppsvattnet. När reningen utförs med den mycket vanligt förekommande aktivslamprocessen hålls mikroorganismerna suspenderade i tankar. Förutom att utföra önskade biokemiska omvandlingsprocesser måste även mikroorganismerna bilda aggregat, flockar, som kan avskiljas från det renade vattnet på ett effektivt sätt. Vad som bestämmer aggregeringsprocessen hos mikroorganismerna är relativt dåligt känt och är ofta den kapacitetsbestämmande faktorn för hela reningsverket. En försämrad flockbildning leder till en ökad halt suspenderat material i utgående vatten samt leder till driftsproblem såsom sänkt eftersedimenteringskapacitet. Flockarna är komplicerade ekosystem med intrikata kemiska och fysikaliska interaktioner. Målet med detta projekt är att öka förståelsen för de faktorer som styr aggregeringen samt dissociering av mikroorganismerna i det aktiva slammet samt klargöra vilka konsekvenser det har för reningsverkets driftseffektivitet. Genom att använda avancerade molekylärbiologiska metoder kan dessa processer studeras med hög upplösning på cellnivå.

Projekt titel: Faktorer som reglerar bakteriell adhesion och aggregering i aktivt slam och dess effekt på avloppsvattenrening
Projektledare: Britt-Marie Wilén
Organisation: Chalmers tekniksa högskola, Inst för Bygg- och Miljöteknik, Vatten Miljö Teknik, Sven Hultins gata 8
Adress: 412 96 Göteborg
Telefon: 031-772 2153
E-post: britt-marie.wilen@chalmers.se
 
Tidplan: 2009-2013 (förlängt pga föräldraledighet)
Total projektkostnad: 2 776  000 kr
Projektanslag: 2 776 000 kr FORMAS
Finansiärer: FORMAS

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.