Ozonering för filamentbekämpning på reningsverk - Bevisat effektivt men hur fungerar det egentligen?

Sammanfattning

Filamentbildande bakterier är ett vanligt förekommande och allvarligt problem på avloppsreningsverk med aktivslamteknik, då filamenten förhindrar god sedimentering om de växer till i alltför riklig mängd. Tillsats av små doser av ozon har visats vara framgångsrikt och dessutom ekonomiskt fördelaktigt då kostnader för drift i form av slamsugning och transport minskar och utbyggnad av reningsverk kan skjutas på framtiden. Den positiva effekten av ozon har visats ett flertal gånger, men tyvärr har det inte kunnat visas på vilket sätt ozonet fungerar. En teori är att ozonet angriper filamenten eftersom de har en relativt sett stor yta som kan attackeras av ozonet. Frågan är dock om filamentens struktur bryts ner direkt eller om filementen dör och finns kvar i slammet tills det tas ut för slambehandling.

Klagshamns avloppsreningsverk söder om Malmö har installerat en ozoneringsanläggning för att bekämpa filamenttillväxt i aktivslamanläggningen. Syftet med detta projekt är att genom detaljerade mikrobiologiska studier och genom att följa sjunkegenskaper i fullskala vid Klagshamnsverket, klargöra vilken effekt ozon egentligen har vid filamentbekämpning i aktivt slam. Parallellt kommer ozoneringsförsök att utföras i laboratorieskala för att kunna se effekten av olika stora ozontillsatser. Vid tidigare ozoneringsförsök i fullskala (Nilsson et al., 2013) sågs förbättrade sjunkegenskaper mycket tydligt på reningsverket, men de mikroskoperingar som gjordes kunde inte förklara den goda effekten. Genom att använda en ny mikrobiologisk metod (s k live/dead) kan man avgöra hur stor andel av filamenten som är aktiva efter behandling med ozon. Samtidigt kommer detaljerade mikrobiologiska karaktäriseringar att ge svar på om olika typer av filament reagerar olika på ozonering. En ökad förståelse för ozonets effekt på filamentbakterierna kommer att leda till att bättre doseringsstrategier kan tas fram och till besparingar i form av att ozon kan tillsättas på ett mer ändamålsenligt sätt.

Projekt titel: Ozonering för filamentbekämpning på reningsverk – Bevisat effektivt men hur fungerar det egentligen?
Projektledare: Karin Jönsson
Organisation: VA-teknik, LTH
Adress: Box 124, 221 00 Lund
Telefon: 046-2228607
E-post: karin.jonsson@vateknik.lth.se
 
Tidplan: september 2015 – juni 2016
Total projektkostnad: 499 000 kr
Projektanslag: 200 000 kr, J. Gust. Richert stiftelse
Finansiärer: VA SYD, Primozone och Lunds Tekniska Högskola

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.