Förgasning av slam – Är det lönt för svenska kommuner?

Sammanfattning Projektet är en litteraturgenomgång som ska mynna ut i en användaranpassad rapport om huruvida det är lönt för svenska kommuner att arbeta med termisk förgasning av slam. Förstudien kommer att utvärdera om termisk förgasning och/eller kall plasma är alternativa tekniker för hantering av slam. Frågan är om tekniken är mogen och hur effektiv den […]

Rening från svårnedbrytbara ämnen – omvärldsbevakning och kunskapssammanställning

Sammanfattning De första fullskaleanläggningarna för reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara ämnen finns framför allt i Schweiz och Tyskland. Genom att ta del av erfarenheter från dessa och andra länder kan värdefulla kunskaper överföras till Sverige. En central uppgift är att beskriva hur olika typer av svenska reningsverk kan kompletteras med det som ibland benämns […]

RESVAV – Rening av svårnedbrytbara ämnen från avloppsvatten

Sammanfattning Inom ramen för projektet ska reningseffektiviteten för läkemedelsrester, ramdirektivets prioriterade substanser och andra svårnedbrytbara ämnen studeras. Försök genomförs med ozon och aktivt kol. Teknik utvärderas framför allt utifrån substansreduktion och implementeringsmöjligheter vid svenska reningsverk. Analysen omfattar processmässiga överväganden, krav på eventuell efterbehandling och lösning av olika driftsfrågor. Projektet förväntas generera utveckling av reningsprocesser avsedda […]

Analys av biologiskt överskottsslams rötbarhet vid stigande aerob slamålder – problem, möjligheter och konsekvenser

Sammanfattning Flertalet större reningsverk är idag utformade för långtgående biologisk kväveavskiljning. Detta förutsätter hög slamålder, typiskt 15-25 dygn, vilket innebär att innehållet av organiskt kol förbrukas både aerobt och under denitrifikationsfasen. Således kommer den tillgängliga mängden organiskt kol för en efterföljande rötning att vara väsentligt reducerad jämfört med vad som är fallet för en anläggning […]

Rejektvattenbehandling i Sverige och internationellt – en kunskapssammanställning

Sammanfattning Det finns i nuläget ingen överskådlig och tydlig sammanställning av olika behandlingsmetoder för rejektvatten. Syftet med projektet är att tillhandahålla en utförlig redogörelse och kartläggning av såväl biologiska som växtnäringsåterförande metoder för separat behandling av rejektvatten som härstammar från avvattning av rötat slam vid kommunala avloppsreningsverk. De biologiska metoderna kommer jämföras mot varandra med […]

Future City Flow

Sammanfattning Vatten är en resurs i den hållbara staden och kan skapa attraktivitet genom grönska och trevnad. Rätt placerade kan grönområden, vegetation och öppna bäckar ta hand om regn och avlasta avloppssystem. En trevlig och säker stadsmiljö kan skapas parallellt med att översvämningar undviks och vattenkvalitén förbättras genom mindre utsläpp av dåligt renat avloppsvatten. Åldrande […]

Hur stora regnhändelser kan omhändertas i Ekostaden Augustenborg?

Sammanfattning Detta projekt syftar till att ta fram en generell metod för att kunna uppskatta det maximala regn som kan hanteras i en urban miljö i svenska städer. Studien utgår från Augustenborgsområdet i Malmö vilket är världskänt för sina blå-gröna dagvattenlösningar inom inre tätort. En omfattande distribuerad hydrodynamisk modell över Augustenborgsområdet kommer att byggas med […]

Ozonering för filamentbekämpning på reningsverk – Bevisat effektivt men hur fungerar det egentligen?

Sammanfattning Filamentbildande bakterier är ett vanligt förekommande och allvarligt problem på avloppsreningsverk med aktivslamteknik, då filamenten förhindrar god sedimentering om de växer till i alltför riklig mängd. Tillsats av små doser av ozon har visats vara framgångsrikt och dessutom ekonomiskt fördelaktigt då kostnader för drift i form av slamsugning och transport minskar och utbyggnad av […]

Adaptive Urban landscape and solutions for water challenges in Europe – Towards developing the blue-green layer of Swedish cities’ master plans

The project aims to collect and analyse different types of urban landscapes which are capable to adapt to climate change. The project concentrates on urban landscape and the opportunities it offers to cities in overcoming the water challenges. The focus is gaining more knowledge on design based techniques to make the cities more sustainable and […]

Vattenresilienta städer

Projektets syfte är att hjälpa Skånes städer att bli mer resilienta mot klimatförändringar. Huvudidén är att utvärdera hur övergripande vattenplanering fungerar i ett antal Skånska städer och bedöma vilka åtgärder som måste göras för att hantera framtida vattenutmaningar. Samarbetet kommer att fokuseras på lokal kunskapsöverföring där framgångsrika erfarenheter från en stad kan utnyttjas i en […]

Mer biogas med ny avloppsvattenreningsteknik

Region Skåne har beviljat medel för ett biogasprojekt där VA-teknik, LTH och VA SYD (genom Sweden Water Research) kommer att samarbeta. Inom projektet utvärderas biogaspotentialen för ett nytt koncept för avloppsvattenrening. Konceptet som består av mekanisk avskiljning i tre steg, för att uppnå en mycket hög reningsgrad, kommer att generera ett slam som förväntas ge […]

Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

Projektets övergripande mål är utveckling av reningsprocesser avsedda för reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föreningar på befintliga kommunala avloppsreningsverk. Inom ramen för projektet ska reningseffektiviteten för läkemedelsrester, ramdirektivets prioriterade substanser och andra svårnedbrytbara ämnen studeras. Försök genomförs med ozon och aktivt kol. Teknik utvärderas utifrån substansreduktion, reduktion av ekotoxikologiska effekter och implementeringsmöjligheter vid svenska […]

Biosorption in the activated sludge process

The activated sludge process is the most common wastewater treatment process in the developed world. Removal of organic matter, nitrogen, and phosphorous is accomplished by flocs containing living microorganisms. Both physical and biochemical processes contribute to removal of the target pollutants. Biochemical conversions in activated sludge can be modeled relatively accurately. It is also well-known […]

Biogasproduktion vid låg temperatur från industriavlopp som genereras i stora volymer – AmbiGAS

Lågkoncentrerade industriavlopp som genereras i stora volymer utgör en stor potential för biogasproduktion. Dock måste de förknippade problemen med dessa avlopp lösas för att utnyttja denna. De låga koncentrationerna och temperaturer på 12-25 °C gör att upphettning av avlopp till den för biogasprocesser normala temperaturen 35 °C är orimligt ur energisynpunkt. Utveckling av processteknik och […]

Nomigas -Novel microbiological platform for optimization of biogas production

VA-teknik vid LTH  deltar i perioden 2014-2017 i ett stort dansk strategiskt projekt, Nomigas. Projektet leds av Professor Per Halkjær Nielsen på Ålborg universitet. Från VA-teknik deltar Åsa Davidsson och Jes la Cour Jansen. Projektets syfte är att säkerställa stabil rötning av och högt biogasutbyte från lågvärdiga substrat genom bättre förståelse av samspelet mellan de […]

Ökad biogasproduktion från slam med ozonbehandling

Av Skånes totala biogasproduktion kommer i dagsläget nästan 30% från avloppsslammet. Mängderna avloppsslam beräknas dessutom öka med en framtida befolkningsökning. De större avloppsreningsverken har rötkammare och utnyttjar redan en del av det organiska innehållet i slammet för biogasproduktion. Det finns dock potential för att utöka denna biogasproduktion genom förbehandling av slammet. Det finns olika typer […]

Topwaste – the optimal treatment of waste

The main objective of the project is to contribute to improved use of waste for energy or material recycling integrating economic and environmental considerations including resource scarcity. Important questions to answer will be: “How much waste will we have in the future?” “What is the future optimal treatment of waste fractions in terms of economy […]

Tillämpning av satsvis reaktor (SBR) med granulerat aktivt slam för avloppsvattenrening

Granulerat aktivt slam är en ny process för biologisk avloppsvattenrening. Dessa aggregat kan beskrivas som en typ av biofilm där mikroorganismerna växer tätt samman och formar mycket kompakta runda granuler några mm i diameter. Tekniken betraktas som mycket lovande i huvudsak på grund av granulernas goda avskiljningsegenskaper vilket möjliggör mycket kompakta system som klarar mycket […]

Microbial electrochemistry

Microbes obtain energy by oxidizing an electron donor with low potential and reducing an electron acceptor with higher potential. Recently, it was discovered that some microbes can utilize a solid electrode as electron donor or acceptor and, thus, serve as living catalysts for electrochemical reactions. This microbial electrochemical system could potentially be used for a […]

Faktorer som reglerar bakteriell adhesion och aggregering i aktivt slam och dess effekt på avloppsvattenrening

Reningen av avloppsvatten görs vanligtvis genom ett konsortium av mikroorganismer, i huvudsak bakterier, som hålls i hög koncentration i reningsverket och som bryter ner organiska ämnen samt närsalter i avloppsvattnet. När reningen utförs med den mycket vanligt förekommande aktivslamprocessen hålls mikroorganismerna suspenderade i tankar. Förutom att utföra önskade biokemiska omvandlingsprocesser måste även mikroorganismerna bilda aggregat, […]

Biosorption in the activated sludge process

The activated sludge process is the most common wastewater treatment process in the developed world. Removal of organic matter, nitrogen, and phosphorous is accomplished by flocs containing living microorganisms. Both physical and biochemical processes contribute to removal of the target pollutants. Biochemical conversions in activated sludge can be modeled relatively accurately. It is also well-known […]

Biogasproduktion vid låg temperatur från industriavlopp som genereras i stora volymer

Lågkoncentrerade industriavlopp som genereras i stora volymer utgör en stor potential för biogasproduktion. Dock måste de förknippade problemen med dessa avlopp lösas för att utnyttja denna. De låga koncentrationerna och temperaturer på 12-25 °C gör att upphettning av avlopp till den för biogasprocesser normala temperaturen 35 °C är orimligt ur energisynpunkt. Utveckling av processteknik och […]