VA-teknik Södra

RESVAV – Rening av svårnedbrytbara ämnen från avloppsvatten

Sammanfattning Inom ramen för projektet ska reningseffektiviteten för läkemedelsrester, ramdirektivets prioriterade substanser och andra svårnedbrytbara ämnen studeras. Försök genomförs med ozon och aktivt kol. Teknik utvärderas framför allt utifrån substansreduktion och implementeringsmöjligheter vid svenska reningsverk. Analysen omfattar processmässiga överväganden, krav…

Analys av biologiskt överskottsslams rötbarhet vid stigande aerob slamålder – problem, möjligheter och konsekvenser

Sammanfattning Flertalet större reningsverk är idag utformade för långtgående biologisk kväveavskiljning. Detta förutsätter hög slamålder, typiskt 15-25 dygn, vilket innebär att innehållet av organiskt kol förbrukas både aerobt och under denitrifikationsfasen. Således kommer den tillgängliga mängden organiskt kol för en…

Rejektvattenbehandling i Sverige och internationellt – en kunskapssammanställning

Sammanfattning Det finns i nuläget ingen överskådlig och tydlig sammanställning av olika behandlingsmetoder för rejektvatten. Syftet med projektet är att tillhandahålla en utförlig redogörelse och kartläggning av såväl biologiska som växtnäringsåterförande metoder för separat behandling av rejektvatten som härstammar från…

© VA-Teknik Södra