VA-teknik Södra

Vi utvecklar lösningar för en hållbar avlopps- och dagvattenhantering i det moderna samhället. Vårt huvudsyfte är att hitta lösningar till framtidens vattenutmaningar för svenska kommuner och vattentjänstbolag. Svaren ska hittas i en kombination av forskning, utveckling och utbildning.

Vår vision är att bidra till att framtidens vatten- och avloppssystem gynnar naturen, människorna och ekonomin lokalt, regionalt och globalt.

Expertområden

VA-teknik Södra har två övergripande teman: Vatten i staden och Hållbar sanitet, med fyra expertområden vardera. Expertområdena har definierats utifrån branschens behov av kunskap och utveckling. Områdena leds av experter från universitetet med ett särskilt ansvar och kompetens för att driva frågorna inom det utvalda området.  Experterna tillämpar olika arbetssätt beroende på områdets karaktär och behov. Inom varje expertområde tas ansvar och initiativ till utveckling genom att driva projekt och ta fram större gemensamma projektansökningar.

Urbana avrinningar

Urban vattenplanering med fokus på klimatanpassning

Tillskottsvatten och bräddning

Rening från organiska mikroföroreningar i avlopp

Recirkulation av växtnäring, energi och material (ReVEM)

Mikrobiologi inom VA

Dagvattenkvalitet

Återvunnet vatten

Forskningsprojekt

Här kan du se och läsa mer om våra forskningsprojekt.

BONUS CLEANWATER; Innovative research on water technology to remove micropollutants and microplastic from wastewater

BONUS CLEANWATER is a new research project focusing on reducing the input of micropollutants and ...

Framtidens näringsåtervinning från avloppsvatten – energismartare än Haber Bosch?

Energieffektiv återvinning av näringsämnen för användning inom jordbruk kommer att bli allt vikti...

LIWE LIFE

LIWE (Lidköping Innovation Wastewater Eco-Hub) LIFE är ett 5-årigt EU-projekt inom Life-programme...

Doktorandprojekt

Här kan du se och läsa mer om våra pågående doktorandprojekt.

Utbildning

Ett särskilt expertområde för utbildning har skapats inom VA-teknik Södra för att bevaka alla former av utbildning inom klustret samt vara en nod för samverkan inom utbildning med övriga externa parter, t ex de tre andra klustren och den nationella Vattenforskarskolan. 

Nätverk

VA-teknik Södra har två övergripande teman; Vatten i staden respektive Hållbar sanitet, innehållande fyra expertområden vardera. Expertområdena har definierats utifrån VA-organisationernas behov av kunskap och utveckling. Områdena har en ledare (experter) från universitetet med ett särskilt ansvar och kompetens för att driva frågorna inom det utvalda området.  Experterna kommer tillämpar olika arbetssätt beroende på områdets karaktär och behov. Inom varje expertområde tas ansvar och initiativ till att utveckla området genom att driva projekt och ta fram större gemensamma projektansökningar.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.