BONUS CLEANWATER; Innovative research on water technology to remove micropollutants and microplastic from wastewater

BONUS CLEANWATER is a new research project focusing on reducing the input of micropollutants and microplastic into the Baltic Sea by exploring, developing and comparing new eco‐technological approaches. The project will use four innovative technologies which will be explored and further developed to reduce micropollutants and microplastics in wastewater focusing on finding solutions that are […]

RoSOR – Robusta sorterande system för stadens organiska restprodukter

Sammanfattning Hållbara attraktiva städer globalt kräver hushållning med vatten och nyttiggörande av samhällets restprodukter. I dagens storskaliga avloppssystem blandas avloppsvatten från toaletter med avlopp från bad, dusch och tvätt. Samtidigt når man inte en tillräckligt hög utsortering av matavfall från övriga avfallsflöden. Genom att separera toalettavlopp från övrigt hushållsavlopp och underlätta utsortering av matavfall kan […]

Uppföljning och optimering av sidoströmshydrolyser på svenska reningsverk

Sammanfattning Sverige har idag krav på långtgående fosforrening för landets avloppsreningsverk. Samtidigt finns krav från regeringen på hållbar återföring av näringsämnen, framförallt fosfor, från avlopp. Fosforrening sker idag vanligtvis via kemisk fällning men ett trettiotal Svenska verk drivs idag med biologisk fosforavskiljning. Av dessa 30-talet reningsverk har ett 10-tal en process som innefattar någon typ […]

Sorterande spillvattensystem – erfarenheter, ekonomi, samhällsnytta och implementering

Att införa sorterande system kan vara ett sätt att klara framtidens krav på avloppsreningen vad gäller skarpare krav på utsläpp till recipient och kretslopp av växtnäringsämnen. I Helsingborg pågår förberedelser för ett införande av sorterande system för stadsdelen H+ och det finns därmed en unik möjlighet för Sveriges VA-förvaltningar att följa upp och dra lärdomar […]

Den varma och rena staden (del II)

VA-teknik vid LTH tillsammans med VA SYD (via Sweden Water Research) kommer att delta i fortsättningen av projektet ”Den varma och rena staden” som delfinansieras av VINNOVA. Lunds kommun står som bidragsmottagaren och Markus Paulsson ska leda projektet. Projektet skall utveckla ny teknik, kombinera samt applicera olika metoder för att förbättra avloppsvattenreningen. Samtidigt framställs produkter […]

Benchmarking av gödselsamrötning med avloppsslam mot förbränning av häst- och djurparksgödsel

Projektet skall utreda potential, risker och kostnader för energiutvinning av hästgödsel och djurparksgödsel genom rötning till biogas tillsammans med avloppsslam jämfört med förbränning. Särskilt fokus kommer att ligga på effektiv återvinning av näringsämnen till lantbruket för att sluta kretsloppet och öka avkastningen. Utredningen kommer även att inkludera juridiska aspekter och reglering avseende rötrest och förbränningsaska. […]

Städernas ekologiska dagvattenhantering

Dagvattenhanteringen är en knäckfråga för den hållbara attraktiva staden. Genom klimatförändringarna kommer kraftiga regn att bli vanligare och de blir intensivare. Översvämningarna i Köpenhamn sommaren 2011 är ett exempel på händelser som kan förmodas bli allt vanligare framöver. Men också för vardagen i den hållbara staden måste dagvattenhanteringen lösas på annat sätt än genom konventionell […]

Användning av anammox för en förbättrad kväveavskiljning vid avloppsreningsverk

Målet med projektet är att studera nya mer effektiva och energisnåla metoder för biologisk kväverening från avloppsvatten.  I konventionell kväverening går det år mycket energi genom luftning och tillsats av extern kolkälla (ofta metanol eller etanol) som behövs vid de två delstegen nitrifikation och denitrifikation. I deammonifikationsprocessen sker i första steget oxidation av halva mängden […]