dagvatten

Nytt projekt: Future City Flow

Nytt projekt: Future City Flow

Med projektet Future City Flow har VA-teknik Södra beviljats medel av Vinnova inom ramen för utlysningen ”Utmaningsdriven innovation”. Målet med projektet är att utveckla beslutsstödsystem så att den hållbara staden kan kontrollera sina vattenflöden utan att översvämningar sker och orenat avloppsvatten släpps…

Ny doktorandtjänst

VA-teknik vid Lunds tekniska högskola har annonserat en ny doktorandtjänst med inriktning mot urban dagvattenhantering. Doktoranden ska bland annat jobba med utvärdering av befintliga öppna dagvattenlösningar samt implementering av olika dagvattensystem i Malmö. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete…

THX2RKLM