Ökad biogasproduktion från slam med ozonbehandling

Av Skånes totala biogasproduktion kommer i dagsläget nästan 30% från avloppsslammet. Mängderna avloppsslam beräknas dessutom öka med en framtida befolkningsökning. De större avloppsreningsverken har rötkammare och utnyttjar redan en del av det organiska innehållet i slammet för biogasproduktion. Det finns dock potential för att utöka denna biogasproduktion genom förbehandling av slammet. Det finns olika typer […]

Hållbara system för biogas från avlopp och matavfall i H+ området

Hamse Kjerstadius, Åsa Davidsson och Jes la Cour Jansen, 2013. SAMMANFATTNING Denna studie utfördes av Hamse Kjerstadius, Åsa Davidsson och Jes la Cour Jansen på VA-teknik vid Institutionen för Kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola som en delutredning inom fas 2 i EVAA-projektet. Studien ämnade till att utvärdera fem tänkbara system för insamling, transport och anaerob […]