Exjobbsredovisning

Nicholas South kommer att presentera sitt exmensarbete Membranbioreaktorteknik- en framtida lösning på Lundåkraverket? Tisdagen den 4:e februari 2014 i föreläsningssal; Skåne Geocentrum, Uppsala Universitet,  kl. 10:15. Projektets handledare har varit Michael Cimbritz, Processexpert inom VA-teknik och avfall, SWECO Environment Malmö. Professor Jes la Cour Jansen, Institutionen för Kemiteknik, Lunds Tekniska Högskola var examensarbetets ämnesgranskare. Hugo de Campos Pereira är opponenten på presentationen. […]

Användning av anammox för en förbättrad kväveavskiljning vid avloppsreningsverk

Målet med projektet är att studera nya mer effektiva och energisnåla metoder för biologisk kväverening från avloppsvatten.  I konventionell kväverening går det år mycket energi genom luftning och tillsats av extern kolkälla (ofta metanol eller etanol) som behövs vid de två delstegen nitrifikation och denitrifikation. I deammonifikationsprocessen sker i första steget oxidation av halva mängden […]