Workshop om hållbarhetsanalys av näringsåtervinning ur avlopp

I slutet av oktober samlades 17 forskare och andra experter på Kemicentrum i Lund för en tvådagars workshop med syfte att ta fram riktlinjer för hållbarhetsbedömning av systemlösningar inom området näringsåtervinning ur avloppsvatten. Workshopen anordnades i samarbete mellan Sweden Water Research, VA-teknik Södra, RISE Research Institutes of Sweden och IVL Svenska Miljöinstitutet. Deltagarna kom från LTH, Chalmers, Sweden Water Research, RISE, IVL och vattentjänstorganisationerna VA SYD, Gryaab, Käppalaförbundet samt Stockholm Vatten och Avfall.

Workshopen arrangerades inom ramen för projektet Innovationsplattform för Näringsåtervinning ur Avlopp som leds av RISE och IVL, med finansiering från Vinnova. Projektet pågår under hösten 2019 och syftar till att etablera en nationell innovationsplattform för näringsåtervinning ur avlopp. Avsikten är att innovationsplattformen ska bli en långsiktig satsning med målet att agera som kunskapsnod och neutral initiativtagare till projekt inom området. Förutom hållbarhetsbedömning av systemlösningar avses plattformen initiera flexibla fysiska testmiljöer för teknisk utveckling och utvärdering, samt även ha en internationell utblick och delta i internationella samarbeten.

För närvarande är det starkt fokus på näringsämnet fosfor i Sverige, inte minst på grund av den pågående regeringsutredningen Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam. Men plattformen avses ta ett bredare grepp, så att även andra näringsämnen (t.ex. kväve) och mullbildande organiskt material omfattas.

Workshopen anordnades i samarbete mellan Sweden Water Research, VA-teknik Södra, RISE Research Institutes of Sweden och IVL Svenska Miljöinstitutet. Deltagarna kom från LTH, Chalmers, Sweden Water Research, RISE, IVL och vattentjänstorganisationerna VA SYD, Gryaab, Käppalaförbundet samt Stockholm Vatten och Avfall.

De presentationer som hölls vid workshopen är tillgängliga via den här länken.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.