Pågående examensarbeten på VA-teknik, LTH

Sex studenter gör sina examensarbeten inom VA-teknik på LTH under våren 2018. Therese Grönvall och Linnea Ek undersöker regnintensitetens inverkan på avrinningskoefficienten, Amanda Eriksson gör en studie kring biologisk fosforavskiljning och hydrolys på Västra Strandens ARV i Halmstad, Evalyne Arinaitwe arbetar med gråvattenrening tillsammans med NSVA, Nadia Abdalla undersöker olika laboratoriemetoder för att mäta slamavvattningsegenskaper och Kristoffer Eliasson gör en bedömning av vattenkvalitén i det öppna dagvattensystemet i Augustenborg i Malmö.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.