Rapport från studieresa till två slamförgasningsanläggningar i Tyskland

Som ett tilläggsprojekt till VA-teknik Södras fokusgruppsprojekt om förgasning av slam har en studieresa gjorts till de två fullskaleanläggningar som finns i nuläget. En rapport från studiebesöken är publicerad i VA-teknik Södras rapportserie här. Huvudrapporten ”Termisk förgasning av slam – en utvärdering av existerande teknik” kommer att publiceras på VA-teknik Södras hemsida inom den närmaste månaden.

© VA-Teknik Södra